MỤC LỤC

*****

   

A. MAHĀVAGGO – PHẨM CHÍNH YẾU:  

Mātikā – Tiêu Đề

Ñāṇakathā – Giảng về Trí:

 1. Sutamayañāṇa – Trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe    
 2. Sīlamayañāṇa – Trí về yếu tố tạo thành giới
 3. Samādhibhāvanāmayañāṇa – Trí về yếu tố tạo thành việc tu tập định  
 4. Dhammaṭṭhitiñāṇa – Trí về sự hiện diện của các pháp    
 5. Sammasanañāṇa – Trí về sự thấu hiểu 
 6. Udayabbayānupassanañāṇa – Trí quán xét sự sanh diệt    
 7. Vipassanañāṇa – Trí về minh sát     
 8. Ādīnavañāṇa – Trí về điều tai hại
 9. Saṅkhārupekkhāñāṇa – Trí về các trạng thái xả đối với các pháp hữu vi
 10. Gotrabhūñāṇa – Trí chuyển tộc
 11. Maggañāṇa – Trí về Đạo     
 12. Phalañāṇa – Trí về Quả
 13. Vimuttiñāṇa – Trí về giải thoát 
 14. Paccavekkhanañāṇa – Trí về việc quán xét lại    
 15. Vatthunānattañāṇa – Trí về tính chất khác biệt của các vật nương
 16. Gocaranānattañāṇa – Trí về tính chất khác biệt của các hành xứ   
 17. Cariyānānattañāṇa – Trí về tính chất khác biệt của các hành vi    
 18. Bhūminānattañāṇa – Trí về tính chất khác biệt của các lãnh vực
 19. Dhammanānattañāṇa – Trí về tính chất khác biệt của các pháp  

20 – 24. Ñāṇapañcaka – Năm loại trí
25 – 28. Paṭisambhidāñāṇa – Trí về sự phân tích
29 -31. Ñāṇattaya – Ba loại trí

 1. Ānantarikasamādhiñāṇa – Trí về định không gián đoạn  
 2. Araṇavihārañāṇa – Trí về sự an trú không uế nhiễm   
 3. Nirodhasamāpattiñāṇa – Trí về sự chứng đạt thiền diệt 
 4. Parinibbānañāṇa – Trí về sự viên tịch Niết Bàn
 5. Samasīsaṭṭhañāṇa – Trí về ý nghĩa của các pháp đứng đầu được tịnh lặng    
 6. Sallekhaṭṭhañāṇa – Trí về ý nghĩa của việc dứt trừ 
 7. Viriyārambhañāṇa – Trí về việc khởi sự tinh tấn    
 8. Atthasandassanañāṇa – Trí về sự trực nhận ý nghĩa
 9. Dassanavisuddhiñāṇa – Trí về sự thanh tịnh trong việc nhận thức 
 10.  Khantiñāṇa – Trí về việc chấp nhận  
 11. Pariyogāhanañāṇa – Trí về sự thâm nhập
 12. Padesavihārañāṇa – Trí về sự an trú vào các lãnh vực

44 – 49. Vivaṭṭañāṇachakka – Trí về sự ly khai (nhóm 6) 

 1. Iddhividhañāṇa – Trí về thể loại của thần thông
 2.  Sotadhātuvisuddhiñāṇa – Trí thanh tịnh của nhĩ giới 
 3. Cetopariyañāṇa – Trí biết được tâm   
 4. Pubbenivāsānussatiñāṇa – Trí nhớ về các kiếp sống trước      
 5. Dibbacakkhuñāṇa – Trí về thiên nhãn  
 6. Āsavakkhayañāṇa – Trí về sự đoạn tận của các lậu hoặc   

56 – 63.  Saccañāṇacatukkadvaya – Trí về Chân Lý (Hai nhóm bốn)
64 – 67.  Suddhikapaṭisambhidāñāṇa – Trí về sự phân tích có tính chất thuần túy

 1. Indriyaparopariyattañāṇa – Trí biết được khả năng của người khác về các quyền    
 2. Āsayānusayañāṇa – Trí về thiên kiến và xu hướng ngủ ngầm  
 3. Yamakapāṭihīrañāṇa – Trí song thông
 4.  Mahākaruṇāsamāpattiñāṇa – Trí về sự thể nhập đại bi

72 – 73.  Sabbaññuta-anāvaraṇañāṇa – Trí Toàn Giác không bị ngăn che 

Diṭṭhikathā – Giảng về Kiến

Diṭṭhipucchā – Các câu hỏi về Kiến     

 1. Assādadiṭṭhi – Khoái lạc kiến
 2. Attānudiṭṭhi – Tùy ngã kiến   
 3. Micchādiṭṭhi – Tà kiến   
 4. Sakkāyadiṭṭhi – Thân kiến     
 5. Sakkāyavatthukāsassatadiṭṭhi – Thường kiến lấy thân làm nền tảng,  
 6. Sakkāyavatthukā-ucchedadiṭṭhi – Đoạn kiến lấy thân làm nền tảng
 7. Antaggāhikādiṭṭhi – Hữu biên kiến    
 8. Pubbantānudiṭṭhi – Quá khứ hữu biên kiến
 9. Aparantānudiṭṭhi – Vị lai hữu biên kiến   
 10. Saṃyojanikādiṭṭhi – Kiến có sự ràng buộc      
 11.  Ahantimānavinibandhādiṭṭhi – Kiến có sự tự hào và gắn bó về ‘tôi,’     
 12. Mamantimānavinibandhādiṭṭhi – Kiến có sự tự hào và gắn bó về ‘của tôi,’    
 13. Attavādapaṭisaṃyuttādiṭṭhi – Kiến có liên hệ đến luận thuyết về tự ngã
 14. Lokavādapaṭisaṃyuttādiṭṭhi – Kiến có liên hệ đến luận thuyết về thế giới    

15 – 16. Bhavadiṭṭhi Vibhavadiṭṭhi – Hữu kiến Phi hữu kiến 

III. Ānāpānasatikathā – Giảng về Niệm Hơi Thở Vào Hơi Thở Ra

 1. Gaṇanuddesa – Liệt Kê Số Lượng      
 2. Paripantha-upakārasoḷasañāṇa – 16 Trí Ngăn Trở và Hỗ Trợ    
 3. Upakkilesañāṇa – Trí về tùy phiền não
 4. Vodānañāṇa – Trí trong việc Thanh Lọc    
 5. Satokāriñāṇa – Trí về việc Thực Hành Niệm

6 – 11. Ñāṇarāsichakkaṃ – Nhóm Sáu về Trí 

Indriyakathā – Giảng về Quyền

 1. Paṭhamasutta – Bài Kinh thứ nhất     
 2. Dutiyasutta – Bài Kinh thứ nhì     
 3. Tatiyasutta – Bài Kinh thứ ba 
 4. Catutthasutta – Bài Kinh thứ tư    

Indriyasamodhānaya – Tổng Hợp về Quyền    

 1. Vimokkhakathā – Giảng về Giải Thoát
 2. Gatikathā – Giảng về Cõi Tái Sanh

VII. Kammakathā – Giảng về Nghiệp

VIII. Vipallāsakathā – Giảng về sự Lầm Lạc

 1. Maggakathā – Giảng về Đạo
 2. Maṇḍapeyyakathā – Giảng về Tịnh Thủy Nên Uống

 

–ooOoo–

—-

Bài viết trích từ cuốn “Kinh Điển Tam Tạng – Tiểu Bộ – Phân Tích Đạo I“, Tỳ-khưu Indacanda Dịch Việt
* Link tải sách ebook: “Kinh Điển Tam Tạng – Tiểu Bộ – Phân Tích Đạo I” ebook
* Link thư mục ebook: Sách Tỳ-khưu Indacanda
* Link tải app mobile: Ứng Dụng Phật Giáo Theravāda 

Các bài viết trong sách

Dhamma Nanda

Tổng hợp và chia sẻ các bài viết về Dhamma, đặc biệt là những lợi ích phương pháp thiền Vipassana, phương pháp thiền cổ xưa được Đức Phật Gotama tái phát hiện cách đây hơn 2600 năm, và được Ngài giảng dạy như một liều thuốc chung chữa trị những bệnh chung của nhân loại. Phương pháp không tông phái này nhằm tới việc diệt trừ những bất tịnh tinh thần và đưa đến hạnh phúc cao cả nhất của việc hoàn toàn giải thoát..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *