TẠNG VÔ TỶ PHÁP

Bộ Song Đối

Bộ Thứ Sáu: Quyển Thượng Và Quyển Hạ

Dịch giả:
Đại Trưởng lão Hòa thượng Tịnh Sự
Nguyên Cố vấn I, kiêm Trưởng Ban Phiên dịch
Giáo hội Tăng già Nguyên Thủy (Theravāda) – Việt Nam

CĂN SONG

Xiển Thuật Căn Song

1.

 • Mỗi pháp nào là thiện, những pháp ấy đều gọi căn thiện? Hay là căn nào là căn thiện đều gọi là pháp thiện?
 • Mỗi pháp nào là thiện, pháp ấy đều đồng căn với căn thiện? Hay là căn nào đồng căn với căn thiện, những căn ấy đều là pháp thiện?
 • Mỗi pháp nào đồng căn với căn thiện những pháp ấy đều gọi là căn hỗ tương với căn thiện? Hay là căn nào hỗ tương với căn thiện, những căn ấy đều gọi là pháp thiện?
 • Mỗi pháp nào là thiện, những pháp ấy đều gọi căn là căn thiện? Hay là căn nào gọi căn là căn thiện, những căn ấy đều là pháp thiện?
 • Mỗi pháp nào là thiện, những pháp ấy đều gọi căn là căn đồng với căn thiện? Hay là căn nào gọi căn là căn đồng với căn thiện, những căn ấy đều là pháp thiện?
 • Mỗi pháp nào là căn gọi căn đồng với căn thiện, những pháp ấy đều là căn gọi căn hỗ tương với căn thiện? Hay là căn nào là căn gọi căn hỗ tương với căn thiện những căn ấy đều là pháp thiện?
 • Mỗi pháp nào là thiện, những pháp ấy đều có căn thiện? Hay là căn nào có căn thiện, những căn ấy đều là pháp thiện?
 • Mỗi pháp nào là thiện, những pháp ấy đều có căn đồng với căn thiện? Hay là căn nào có căn đồng với căn thiện, những căn ấy đều là pháp thiện?
 • Mỗi pháp nào có căn đồng với căn thiện, những pháp ấy đều có căn hỗ tương với căn thiện? Hay là căn nào có căn hỗ tương với căn thiện, những căn ấy đều là pháp thiện?
 • Mỗi pháp nào là thiện, những pháp ấy đều có căn gọi căn thiện? Hay là căn nào có căn gọi căn thiện, những căn ấy đều là pháp thiện?
 • Mỗi pháp nào là thiện, những pháp ấy đều có căn gọi căn đồng với căn thiện? Hay là căn nào có căn gọi căn đồng với căn thiện, những căn ấy đều là pháp thiện?
 • Mỗi pháp nào có căn gọi căn đồng với căn thiện, những pháp ấy đều có căn gọi căn hỗ tương với căn thiện? Hay là căn nào có căn gọi căn hỗ tương với căn thiện, những căn ấy đều là pháp thiện?

Tải Sách Ebook Tại Đây: TẠNG VÔ TỶ PHÁP BỘ THỨ 6: SONG ĐỐI

Tạng Vô Tỷ Pháp Bộ Thứ 6 Bộ Song Đối

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *