The Maha Bodhi Journal

Sayagyi U Ba Khin

A Special Edition of the Mahabodhi Journal on my Teacher’s Teacher – Sayagyi U Ba Khin It carries short articles by Sayagyi’s Disciples, as well as some by his disciple’s disciples. Some of them are – Guruji Shri. S N Goenka, U Ko Lay, Daw May Sein, Shri. Dayanand Mangalchand Adukia, Zeya Maung, Elizabeth Nottingham, Vimala Goenka, Francis Story, Dr. Om Prakash, Winston King, Robert Hover, John Coleman, Jocclyn King, Khit Sann Maung, Maung Ye Lwin, U Chit Tin, Dr. U Rewatadhamma, Lakshminarayan Rathi, & students of Guruji S N Goenka. 

Tải Sách Ebook Tại Đây: The Maha Bodhi Journal

Maha_Bodhi_Journal_1972-04

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *