Vinayavinicchayo

1. Vanditvā sirasā seṭṭhaṃ, buddhamappaṭipuggalaṃ;
Bhavābhāvakaraṃ dhammaṃ, gaṇañceva niraṅgaṇaṃ.

2. Bhikkhūnaṃ bhikkhunīnañca, hitatthāya samāhito;
Pavakkhāmi samāsena, vinayassavinicchayaṃ.

3. Anākulamasaṃkiṇṇaṃ, madhuratthapadakkamaṃ;
Paṭubhāvakaraṃ etaṃ, paramaṃ vinayakkame.

4. Apāraṃ otarantānaṃ, sāraṃ vinayasāgaraṃ;
Bhikkhūnaṃ bhikkhunīnañca, nāvābhūtaṃ manoramaṃ.

5. Tasmā vinayanūpāyaṃ, vinayassavinicchayaṃ;
Avikkhittena cittena, vadato me nibodhatha.

Tải Sách Ebook Tại Đây: Vinayavinicchayo

Vinayavinicchayo
Các bài viết trong sách

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *