Aṅguttara-Nikāya

The Book of the Gradual Sayings or
More-Numbered Suttas

Translated from the Pali by
F.L. Woodward, M.A. and E.M. Hare

Copyright The Pali Text Society Commercial Rights Reserved Creative Commons License

Namo tassa Bhagavato arahato Sammā-sambuddhassa
Honour to that Exalted One, Arahant, the Fully Enlightened One

Tải Sách Ebook Tại Đây: Aṅguttara-Nikāya

an-pts_v1.1
Các bài viết trong sách

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *