The Light Of Dhamma

Volume VI

Pariyatti

Samaditthi Dipani (The Manual Of Right Views) – Part II

By Mahathera Ledi Sayadaw, Aggamahapandita, D. Litt. 

Translated from Pali into Burmese by Ledi Pandita U Maung Gyi, M.A.

Translated into English by the Editors of ‘The Light of the Dhamma’

The Manual of Right Views was originally written in Pali by the Venerable Ledi Sayadaw who has instructed me to translate it into plain Burmese. Accordingly, I now give the Burmese translation of the SammaditthiDipani (The Mannual of Right View).

TẢI SÁCH BOOK TẠI ĐÂY: The Light Of Dhamma Volume VI

The light of the Dhamma VI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *