CÁC MỐC QUAN TRỌNG TRONG SỰ LAN TOẢ THIỀN VIPASSANA

Milestones in the Spread of Vipassana – Các Cột Mốc Quan Trọng Trong Lịch Sử Lan Tỏa Thiền Vipassana

The Vipassana International Academy – Thiền viện Vipassana Quốc tế

 

One of the dearest wishes of Sayagyi U Ba Khin was that a centre for Vipassana meditation be created in India, in order to re-establish the Dhamma in the land of its birth, and to function as a base from which Dhamma could spread throughout the world.

Một trong những nguyện ước tha thiết nhất của Sayagyi U Ba Khin là thành lập một trung tâm thiền Vipassana tại Ấn Độ, để tái thiết lập Dhamma tại vùng đất khai sinh ra nó, và để xây dựng điểm tựa để Giáo Pháp có thể lan tỏa khắp thế giới.

Shortly before he passed away, he expressed this wish to an Indian meditator who was the first student of Goenkaji to come to U Ba Khin’s meditation centre in Rangoon.

Một thời gian ngắn trước khi qua đời, Ngài đã bày tỏ với một hành giả Ấn Độ – học trò đầu tiên của Goenkaji, mong muốn gửi người này đến trung tâm thiền của U Ba Khin tại Rangoon.

The student returned to India, full of Dhamma enthusiasm to realize the wish of Sayagyi. Other meditators soon joined with him in the effort to establish a centre, understanding the great benefits which would result.

Người học trò đã trở về Ấn Độ để thực hiện mong ước của Sayagyi với tràn đầy sự nhiệt thành Giáo Pháp. Những hành giả khác đã sớm cùng ông để thành lập một trung tâm, vì hiểu được những lợi lạc Dhamma sẽ mang lại.

The search began for a suitable site; and in 1974 these efforts met success with the purchase of a twenty-acre property outside of Igatpuri, a town close to Bombay. Goenka-ji named the new centre “Dhammagiri” – the Hill of Dhamma.

Việc tìm kiếm một địa điểm phù hợp là cấp thiết; và vào năm 1974, họ đã mua thành công một khu đất rộng 20 mẫu nằm phía ngoài Igatpuri, một thị trấn gần thành phố Bombay. Goenka-ji đặt tên cho trung tâm mới là Dhammagiri – ngọn đồi của Dhamma.

Dhamma Giri was a windy and barren hilltop with a few old mango trees, and three or four bungalows in various states of disrepair. Much work was needed for this to become a world centre for the practice of Vipassana Meditation. The most essential work began first. Established meditators began to come to the centre to meditate in self courses. Some stayed for longer periods and gave Dhamma service taking care of the meditators, assisting in construction, planting gardens and doing other work to make Dhamma Giri-a hill of peace.

Dhamma Giri là một ngọn đồi lộng gió và cằn cỗi với một vài cây xoài già, và vài ba căn nhà gỗ đang trong tình trạng xuống cấp. Cần rất nhiều nỗ lực để biến nơi này trở thành một trung tâm thực hành thiền Vipassana chính thức. Những việc cần thiết nhất được ưu tiên làm trước. Các hành giả lâu năm bắt đầu đến trung tâm để hành thiền trong các khóa tự tu. Một số người ở lại lâu hơn để phục vụ Dhamma cho các hành giả, hỗ trợ xây dựng, làm vườn và làm các công việc khác để biến Dhamma Giri trở thành một ngọn đồi hòa bình.

Construction soon began to provide the facilities needed for large meditation courses. Dhamma Giri was opened in October 1976 for its first 10-day course for the general public. Since then, several courses have been held each year at the Academy, attended by thousands of people from every part of India and from every continent in the world.

Công việc xây dựng cơ sở vật chất cần thiết cho các khóa thiền lớn đã được khởi xướng. Dhamma Giri được mở cửa vào tháng 10 năm 1976 cho khóa thiền 10 ngày đầu tiên dành cho người dân. Kể từ đó, một số khóa thiền đã được tổ chức hàng năm tại Thiền viện, với sự tham dự của hàng ngàn người từ mọi miền Ấn Độ và từ khắp các châu lục trên thế giới.

The most remote and quiet portion of the centre was set aside to be used exclusively for meditation. Goenkaji named it the Shanti Pathar (Plateau of Peace). Construction began on the plateau in January 1978. In March of 1979, the central core of the pagoda building was inaugurated, consisting of a central mediation room for the Principal Teacher, surrounded by concentric rings of cells in which students could meditate individually. A year later, an adjacent meditation hall capable of holding 300 people was built.

Điểm xa nhất và yên tĩnh nhất của trung tâm được dành riêng cho việc hành thiền. Goenkaji đặt tên nó là Shanti Pathar (Cao nguyên Hòa bình). Việc xây dựng bắt đầu trên cao nguyên vào tháng 1 năm 1978. Vào tháng 3 năm 1979, điểm trung tâm của Chùa đã được khánh thành, bao gồm một phòng thiền trung tâm cho Thiền sư Chính, được bao quanh bởi các vòng tròn đồng tâm là các phòng thiền nhỏ để thiền sinh có thể hành thiền riêng. Một năm sau, một thiền đường liền kề có khả năng chứa 300 người đã được xây dựng.

Over the years the centre has grown and developed. In 1997, about 13500 adults and 2500 children attended courses at Dhamma Giri. The original hall has been expanded and six more rings of cells have been added to the cell complex. At present there are over 400 cells. In the early 1990’s, at the upper level an outer ring of thirty-two cells was built. This then served as the base for a larger hollow pagoda, within which the original pagoda remains intact. This superb Burmese-style structure rises sixty feet ( eighteen meters) above the second level of cells.

Trong những năm qua, trung tâm đã phát triển lớn mạnh. Năm 1997, khoảng 13500 người lớn và 2500 trẻ em đã tham gia các khóa thiền tại Dhamma Giri. Thiền đường ban đầu đã được mở rộng và thêm vào sáu vòng tròn là các phòng thiền nhỏ được gắn vào tổ hợp các phòng thiền. Hiện tại có hơn 400 phòng thiền nhỏ. Vào đầu những năm 1990, ở cấp xa hơn một vòng ngoài gồm ba mươi hai phòng thiền nhỏ khác được xây dựng. Sau đó cơ sở này được mở rộng, trong khi cấu trúc ban đầu vẫn được giữ nguyên vẹn. Cấu trúc Miến Điện tuyệt vời này được xây dựng cao thêm 60 feet (mười tám mét) ở tầng thứ hai.

The centre now has comfortable accommodation for more than 600 students, in addition to living quarters for the Dhamma workers ( volunteers), kitchen staff and a separate accommodation quarters for monks(bhikkhus) who come for the course. Apart from the continuous 10-day courses held throughout the year, other special courses for regular students are being held frequently. Dhamma Tapovana (long course centre adjacent to Dhammagiri) hosts longer courses (20, 30, 45 and 60 days) which allow more experienced meditators to practice at deeper levels.

Hiện tại trung tâm có đủ chỗ lưu trú cho hơn 600 thiền sinh, ngoài ra còn có khu nhà ở cho người phục vụ Dhamma (tình nguyện viên), người phụ bếp và khu nhà ở riêng cho các tỳ kheo (bhikkhus) đến tham gia khóa thiền. Ngoài các khóa thiền 10 ngày liên tục được tổ chức trong suốt cả năm, các khóa thiền dài ngày khác dành cho thiền sinh được tổ chức đều đặn. Dhamma Tapovana (một trung tâm thiền dài cận kề Dhammagiri) thường xuyên tổ chức các khóa thiền dài ngày (20, 30, 45 và 60 ngày), cho phép các thiền sinh cũ thực hành ở cấp độ sâu hơn.

Continuous gardening, landscaping and tree planting have transformed the site. Thousands of trees and shrubs have been planted. What began as a dry, barren and scrubby hill has now become a lush garden and flowering shrubs.

Cảnh quan nơi đây luôn thay đổi nhờ sự cải tạo vườn tược liên tục. Hàng ngàn cây xanh và hoa đã được trồng xuống. Ban đầu chỉ là một ngọn đồi khô cằn và đầy bụi bặm, giờ đây ngon đồi đã trở thành một khu vườn tươi tốt với những bụi cây trổ đầy hoa.

Named ‘Vipassana International Academy’ (VIA), the centre is today the principal world centre of Vipassana Meditation. This biggest and unique center provides a serene and sublime environment for a deep dip inside for the exploration of mind-body phenomenon which is sine quo non for liberation from all suffering.

Được đặt tên là ‘Thiền viện Vipassana quốc tế’ (VIA), ngày hôm nay nó đã trở thành trung tâm chính của Thiền viện Vipassana quốc tế. Trung tâm độc đáo này tạo ra một môi trường bình yên và tuyệt vời để bất cứ ai cũng có thể thâm nhập sâu bên trong nhằm khám phá những hiện tượng tâm và thân, điều kiện cần thiết để giải thoát khỏi mọi đau khổ.

To read history and development of Dhamma Giri, please click here – Website of Dhamma Giri

Để  biết thêm về lịch sử và sự phát triển của Dhamma Giri, xin vui lòng bấm vào đây – Website của Dhamma Giri

Nguồn VRIDhamma.org

 

 

 

 

Dhamma Nanda

Tổng hợp và chia sẻ các bài viết về Dhamma, đặc biệt là những lợi ích phương pháp thiền Vipassana, phương pháp thiền cổ xưa được Đức Phật Gotama tái phát hiện cách đây hơn 2600 năm, và được Ngài giảng dạy như một liều thuốc chung chữa trị những bệnh chung của nhân loại. Phương pháp không tông phái này nhằm tới việc diệt trừ những bất tịnh tinh thần và đưa đến hạnh phúc cao cả nhất của việc hoàn toàn giải thoát..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *