ĐẠI PHẨM II – CHƯƠNG CAMPĀ: TỤNG PHẨM LÀNG VĀSABHA

Đại Phẩm II

Chương Campā

Tụng Phẩm Làng Vāsabha

Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại Campā ở bờ hồ sen Gaggarā. Vào lúc bấy giờ, ở xứ sở Kāsi có ngôi làng tên là Vāsabha. Ở đó có vị tỳ khưu tên Kassapagotta là vị thường trú, gắn bó với truyền thống, đã có sự nỗ lực (nghĩ rằng): “Làm thế nào để các vị tỳ khưu hiền thiện chưa đi đến có thể đi đến, các vị tỳ khưu hiền thiện đã đến rồi có thể sống thoải mái, và trú xứ này có thể đạt được sự lớn mạnh, sự tăng trưởng, sự phát triển?”

Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị tỳ khưu trong khi đi du hành ở xứ Kāsi đã đến trú ngụ tại làng Vāsabha. Tỳ khưu Kassapagotta đã nhìn thấy các vị tỳ khưu ấy từ đàng xa đang đi lại, sau khi nhìn thấy đã sắp xếp chỗ ngồi, đã đem lại nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân, rồi đã đi ra đón, đã tiếp rước y bát, đã hỏi dâng nước uống, đã thực hiện sự nỗ lực trong việc tắm (của các vị ấy), và cũng đã thực hiện sự nỗ lực về vấn đề cháo, về vật thực cứng, và về bữa ăn nữa.

Khi ấy, các vị tỳ khưu vãng lai ấy đã bàn bạc điều này: “Này các đại đức, vị tỳ khưu thường trú này tốt thật! Vị ấy đã thực hiện sự nỗ lực trong việc tắm (của chúng ta), và cũng đã thực hiện sự nỗ lực về vấn đề cháo, về vật thực cứng, và về bữa ăn nữa. Này các đại đức, vậy thì chúng ta hãy sắp xếp việc định cư ngay tại nơi đây, ở làng Vāsabha.” Sau đó, các vị tỳ khưu vãng lai ấy đã sắp xếp việc định cư ngay tại nơi ấy, ở làng Vāsabha.

Khi ấy, tỳ khưu Kassapagotta đã khởi ý điều này: “Sự mệt nhọc vì việc đi đến của các vị tỳ khưu vãng lai này (nay) đã được lắng dịu. Các vị này (trước đây) không biết các chỗ đi khất thực, bây giờ các vị này đây biết các chỗ đi khất thực. Thật khó khăn khi phải thực hiện sự nỗ lực trọn đời cho những người khác gia tộc, và sự gợi ý (yêu cầu) lại không được mọi người hoan hỷ. Hay là ta sẽ không thực hiện sự nỗ lực về vấn đề cháo, về vật thực cứng, và về bữa ăn nữa?” Vị ấy đã không thực hiện sự nỗ lực về vấn đề cháo, về vật thực cứng, và về bữa ăn nữa.

Sau đó, các vị tỳ khưu vãng lai đã bàn bạc điều này: “Này các đại đức, trước đây vị tỳ khưu thường trú này đã thực hiện sự nỗ lực trong việc tắm (của chúng ta), và cũng đã thực hiện sự nỗ lực về vấn đề cháo, về vật thực cứng, và về bữa ăn nữa. Bây giờ, vị này đây không thực hiện sự nỗ lực về vấn đề cháo, về vật thực cứng, và về bữa ăn nữa. Này các đại đức, giờ đây vị tỳ khưu thường trú này đã trở nên hư hỏng. Này các đại đức, vậy chúng ta hãy phạt án treo vị tỳ khưu thường trú.”

Sau đó, các vị tỳ khưu vãng lai ấy đã tụ họp lại và đã nói với tỳ khưu Kassapagotta điều này: – “Này đại đức, trước đây chính đại đức đã thực hiện sự nỗ lực trong việc tắm (của chúng tôi), và cũng đã thực hiện sự nỗ lực về vấn đề cháo, về vật thực cứng, và về bữa ăn nữa. Hiện nay, đại đức đây không thực hiện sự nỗ lực về vấn đề cháo, về vật thực cứng, và về bữa ăn nữa. Này đại đức, đại đức đã phạm tội. Đại đức có nhận thấy tội ấy không?” – “Này các đại đức, không có tội gì ở tôi để tôi có thể nhận thấy.”

Khi ấy, các vị tỳ khưu vãng lai ấy đã phạt án treo vị tỳ khưu Kassapagotta về việc không nhìn nhận tội. Khi ấy, tỳ khưu Kassapagotta đã khởi ý điều này: “Thật sự ta không hiểu được sự việc này: Điều ấy là tội hay không phải tội, ta có phạm tội hay không phạm, và ta đã bị án treo hay không bị án treo, đúng Pháp hay không đúng Pháp, có thể sửa đổi hay không thể sửa đổi, đáng được duy trì hay không đáng được duy trì? Hay là ta nên đi Campā và hỏi đức Thế Tôn về sự việc này?”

Sau đó, tỳ khưu Kassapagotta đã thu xếp chỗ trú ngụ rồi cầm y bát ra đi về phía Campā. Tuần tự, vị ấy đã đến Campā gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên.

Điều này đã trở thành thông lệ của chư Phật Thế Tôn là niềm nở đối với các vị tỳ khưu đi đến. Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói với tỳ khưu Kassapagotta điều này: – “Này tỳ khưu, sức khoẻ có khá không? Mọi việc có được tốt đẹp không? Ngươi đi đường xa có được ít mệt nhọc không? Và này tỳ khưu, ngươi từ đâu đến vậy?”

– “Bạch Thế Tôn, sức khoẻ khá. Bạch Thế Tôn, mọi việc được tốt đẹp. Và bạch ngài, con đi đường xa ít có mệt nhọc. Bạch ngài, trong xứ sở Kāsi có ngôi làng tên là Vāsabha. Ở đó, con là vị thường trú, gắn bó với truyền thống, đã có sự nỗ lực (nghĩ rằng): ‘Làm thế nào để các vị tỳ khưu hiền thiện chưa đi đến có thể đi đến, các vị tỳ khưu hiền thiện đã đến rồi có thể sống thoải mái, và trú xứ này có thể đạt được sự lớn mạnh, sự tăng trưởng, và sự phát triển?’

Bạch ngài, sau đó có nhiều vị tỳ khưu trong khi đi du hành ở xứ sở Kāsi đã đến trú ngụ tại làng Vāsabha. Bạch ngài, con đã nhìn thấy các vị tỳ khưu ấy từ đàng xa đang đi lại, sau khi nhìn thấy đã sắp xếp chỗ ngồi, đã đem lại nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân, rồi đã đi ra tiếp rước y bát, dâng nước uống, đã thực hiện sự nỗ lực trong việc tắm (của các vị ấy), và cũng đã thực hiện sự nỗ lực về vấn đề cháo, về vật thực cứng, và về bữa ăn nữa.

Bạch ngài, khi ấy các vị tỳ khưu vãng lai ấy đã bàn bạc điều này: ‘Này các đại đức, vị tỳ khưu thường trú này tốt thật! Vị ấy đã thực hiện sự nỗ lực trong việc tắm (của chúng ta), và cũng đã thực hiện sự nỗ lực về vấn đề cháo, về vật thực cứng, và về bữa ăn nữa. Này các đại đức, vậy thì chúng ta hãy sắp xếp việc định cư ngay tại nơi đây, ở làng Vāsabha.’ Bạch ngài, sau đó các vị tỳ khưu vãng lai ấy đã sắp xếp việc định cư ngay tại nơi ấy, ở làng Vāsabha.

Bạch ngài, khi ấy con đây đã khởi ý điều này: ‘Sự mệt nhọc vì việc đi đến của các vị tỳ khưu vãng lai này (nay) đã được lắng dịu. Các vị này (trước đây) không biết các chỗ đi khất thực, bây giờ các vị này đây biết các chỗ đi khất thực. Thật khó khăn khi phải thực hiện sự nỗ lực trọn đời cho những người khác gia tộc, và sự gợi ý (yêu cầu) lại không được mọi người hoan hỷ. Hay là ta sẽ không thực hiện sự nỗ lực về vấn đề cháo, về vật thực cứng, và về bữa ăn nữa?’ Bạch ngài, con đây đã không thực hiện sự nỗ lực về vấn đề cháo, về vật thực cứng, và về bữa ăn nữa.

Bạch ngài, sau đó các vị tỳ khưu vãng lai ấy đã bàn bạc điều này: ‘Này các đại đức, trước đây chính vị tỳ khưu thường trú này đã thực hiện sự nỗ lực trong việc tắm (của chúng ta) và cũng đã thực hiện sự nỗ lực về vấn đề cháo, về vật thực cứng, và về bữa ăn nữa. Bây giờ, vị này đây không thực hiện sự nỗ lực về vấn đề cháo, về vật thực cứng, và về bữa ăn nữa. Này các đại đức, giờ đây vị tỳ khưu thường trú này đã trở nên hư hỏng. Này các đại đức, vậy chúng ta hãy phạt án treo vị tỳ khưu thường trú.’

Bạch ngài, sau đó các vị tỳ khưu vãng lai ấy đã tụ họp lại và đã nói với con điều này: ‘Này đại đức, trước đây đại đức đã thực hiện sự nỗ lực trong việc tắm (của chúng tôi) và cũng đã thực hiện sự nỗ lực về vấn đề cháo, về vật thực cứng, và về bữa ăn nữa. Bây giờ, đại đức đây không thực hiện sự nỗ lực về vấn đề cháo, về vật thực cứng, và về bữa ăn nữa. Này đại đức, đại đức đã phạm tội. Đại đức có nhận thấy tội ấy không?’ ‘Này các đại đức, không có tội gì ở tôi để tôi có thể nhận thấy.’

Bạch ngài, khi ấy các vị tỳ khưu vãng lai ấy đã phạt án treo về việc không nhìn nhận tội đến con. Bạch ngài, con đây đã khởi ý điều này: ‘Thật sự ta không hiểu được sự việc này: Điều ấy là tội hay không phải tội, ta có phạm tội hay không phạm, và ta đã bị án treo hay không bị án treo, đúng Pháp hay không đúng Pháp, có thể sửa đổi hay không thể sửa đổi, đáng được duy trì hay không đáng được duy trì? Hay là ta nên đi Campā và hỏi đức Thế Tôn về sự việc này?’ Bạch Thế Tôn, con từ nơi đó đi đến.”

– “Này tỳ khưu, việc ấy là vô tội, việc ấy không phải là tội. Ngươi là không có tội, ngươi không có phạm tội. Ngươi là không bị án treo, ngươi không có bị án treo. Ngươi đã bị án treo bởi hành sự sai Pháp, có thể sửa đổi, không đáng được duy trì. Này tỳ khưu, ngươi hãy đi và hãy sắp xếp việc định cư ngay tại nơi ấy, ở làng Vāsabha.” – “Bạch ngài, xin vâng.” Rồi vị tỳ khưu Kassapagotta nghe theo đức Thế Tôn, đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi về làng Vāsabha.

Khi ấy, các vị tỳ khưu vãng lai ấy đã khởi lên nỗi phân vân, đã khởi lên sự ân hận: “Thật là bất lợi cho chúng ta, thật là không có lợi ích cho chúng ta, rồi chúng ta sẽ gặt quả xấu, rồi chúng ta sẽ không được quả tốt, là việc chúng ta đã phạt án treo không có cơ sở không có nguyên nhân đến vị tỳ khưu trong sạch không có phạm tội. Này các đại đức, vậy chúng ta hãy đi Campā và trình báo tội lỗi là tội lỗi ở nơi đức Thế Tôn.”

Sau đó, các vị tỳ khưu vãng lai ấy đã thu xếp chỗ trú ngụ rồi cầm y bát ra đi về hướng Campā. Theo tuần tự, các vị ấy đã đến Campā gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên.

Điều này đã trở thành thông lệ của chư Phật Thế Tôn là niềm nở đối với các tỳ khưu đi đến. Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói với các vị tỳ khưu ấy điều này: – “Này các tỳ khưu, sức khoẻ có khá không ? Mọi việc có được tốt đẹp không? Các ngươi đi đường xa có được ít mệt nhọc không? Và này các tỳ khưu, các ngươi từ đâu đi đến vậy?” – “Bạch Thế Tôn, sức khoẻ khá. Bạch Thế Tôn, mọi việc được tốt đẹp. Và bạch ngài, chúng con đi đường xa ít có mệt nhọc. Bạch ngài, trong xứ sở Kāsi có ngôi làng tên là Vāsabha. Bạch Thế Tôn, chúng con từ nơi đó đi đến.” – “Này các tỳ khưu, các ngươi đã phạt án treo vị tỳ khưu thường trú có phải không?” – “Bạch Thế Tôn, thưa phải.” – “Này các tỳ khưu, dựa trên cơ sở gì vậy, dựa vào nguyên nhân gì vậy?” – “Bạch Thế Tôn, không có cơ sở, không có nguyên nhân.”

Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: – “Này những kẻ rồ dại, thật không đúng đắn, không hợp lẽ, không thích đáng, không xứng pháp Sa-môn, không được phép, không nên làm. Vì sao những kẻ rồ dại các ngươi lại phạt án treo không có cơ sở, không có nguyên nhân đến vị tỳ khưu trong sạch không có phạm tội? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ―(như trên)― Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: – “Này các tỳ khưu, không nên phạt án treo không có cơ sở, không có nguyên nhân đến vị tỳ khưu trong sạch không có phạm tội; vị nào phạt án treo thì phạm tội dukkaṭa.”

Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y một bên vai, quỳ xuống đê đầu ở các bàn chân của đức Thế Tôn, rồi nói với đức Thế Tôn điều này: – “Bạch ngài, tội lỗi đã chiếm ngự lấy chúng con khiến chúng con như là ngu khờ, như là mê muội, như là không có đạo đức nên chúng con đã phạt án treo không có cơ sở, không có nguyên nhân đến vị tỳ khưu trong sạch không có phạm tội. Bạch ngài, đối với chúng con đây xin đức Thế Tôn ghi nhận tội lỗi là tội lỗi hầu để ngăn ngừa trong tương lai.” – “Này các tỳ khưu, đúng như vậy. Tội lỗi đã chiếm ngự lấy các ngươi khiến các ngươi như là ngu khờ, như là mê muội, như là không có đạo đức nên các ngươi đã phạt án treo không có cơ sở, không có nguyên nhân đến vị tỳ khưu trong sạch không có phạm tội. Và này các tỳ khưu, chính từ việc đó các ngươi đã thấy được tội lỗi là tội lỗi và sửa đổi đúng theo Pháp, chúng ta ghi nhận điều ấy cho các ngươi. Này các tỳ khưu, chính điều này là sự tiến bộ trong Luật của bậc Thánh: ‘Người nào sau khi thấy được tội lỗi là tội lỗi và sửa đổi đúng theo Pháp sẽ có được sự ngăn ngừa trong tương lai.’”

Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ở Campā thực hiện các hành sự như thế này: Các vị thực hiện hành sự phe nhóm sai Pháp, thực hiện hành sự hợp nhất sai Pháp, thực hiện hành sự phe nhóm đúng Pháp, thực hiện hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, thực hiện hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp, chỉ một vị phạt án treo một vị, chỉ một vị phạt án treo hai vị, chỉ một vị phạt án treo một số vị, chỉ một vị phạt án treo hội chúng, chỉ hai vị phạt án treo một vị, chỉ hai vị phạt án treo hai vị, chỉ hai vị phạt án treo một số vị, chỉ hai vị phạt án treo hội chúng, chỉ một số vị phạt án treo một vị, chỉ một số vị phạt án treo hai vị, chỉ một số vị phạt án treo một số vị, chỉ một số vị phạt án treo hội chúng, hội chúng cũng phạt án treo hội chúng.

Các tỳ khưu nào ít ham muốn, ―(như trên)― các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: – “Vì sao các tỳ khưu ở Campā lại thực hiện các hành sự như thế này: Các vị thực hiện hành sự phe nhóm sai Pháp, thực hiện hành sự hợp nhất sai Pháp, thực hiện hành sự phe nhóm đúng Pháp, thực hiện hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, thực hiện hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp, chỉ một vị phạt án treo một vị, chỉ một vị phạt án treo hai vị, chỉ một vị phạt án treo một số vị, chỉ một vị phạt án treo hội chúng, chỉ hai vị phạt án treo một vị, chỉ hai vị phạt án treo hai vị, chỉ hai vị phạt án treo một số vị, chỉ hai vị phạt án treo hội chúng, chỉ một số vị phạt án treo một vị, chỉ một số vị phạt án treo hai vị, chỉ một số vị phạt án treo một số vị, chỉ một số vị phạt án treo hội chúng, hội chúng cũng phạt án treo hội chúng?”

Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. – “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ở Campā thực hiện các hành sự như thế này: Các vị thực hiện hành sự phe nhóm sai Pháp, ―(như trên)― hội chúng cũng phạt án treo hội chúng, có đúng không vậy?” – “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.”

Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: – “Này các tỳ khưu, thật không đúng đắn cho những kẻ rồ dại ấy, thật không hợp lẽ, không thích đáng, không xứng pháp Sa-môn, không được phép, không nên làm. Vì sao những kẻ rồ dại ấy lại thực hiện các hành sự như thế này: Các vị thực hiện hành sự phe nhóm sai Pháp, ―(như trên)― hội chúng cũng phạt án treo hội chúng?

Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ―(như trên)― Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại và bảo các tỳ khưu rằng: – “Này các tỳ khưu, nếu là hành sự phe nhóm sai Pháp thì không là hành sự và không nên thực hiện. Hành sự hợp nhất sai Pháp không là hành sự và không nên thực hiện. Hành sự phe nhóm đúng Pháp không là hành sự và không nên thực hiện. Hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp không là hành sự và không nên thực hiện. Hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp không là hành sự và không nên thực hiện. Chỉ một vị phạt án treo một vị không là hành sự và không nên thực hiện. Chỉ một vị phạt án treo hai vị không là hành sự và không nên thực hiện. Chỉ một vị phạt án treo một số vị không là hành sự và không nên thực hiện. Chỉ một vị phạt án treo cả hội chúng không là hành sự và không nên thực hiện. Chỉ hai vị phạt án treo một vị không là hành sự và không nên thực hiện. Chỉ hai vị phạt án treo hai vị không là hành sự và không nên thực hiện. Chỉ hai vị phạt án treo một số vị không là hành sự và không nên thực hiện. Chỉ hai vị phạt án treo cả hội chúng không là hành sự và không nên thực hiện. Chỉ một số vị phạt án treo một vị không là hành sự và không nên thực hiện. Chỉ một số vị phạt án treo hai vị không là hành sự và không nên thực hiện. Chỉ một số vị phạt án treo một số vị không là hành sự và không nên thực hiện. Chỉ một số vị phạt án treo cả hội chúng không là hành sự và không nên thực hiện. Hội chúng cũng phạt án treo hội chúng không là hành sự và không nên thực hiện.

Này các tỳ khưu, đây là bốn loại hành sự: Hành sự phe nhóm sai Pháp, hành sự hợp nhất sai Pháp, hành sự phe nhóm đúng Pháp, hành sự hợp nhất đúng Pháp.

Này các tỳ khưu, trường hợp ấy tức là hành sự phe nhóm sai Pháp. Này các tỳ khưu, hành sự này có bản chất sai Pháp, có bản chất phe nhóm, có thể sửa đổi, không đáng được duy trì. Này các tỳ khưu, hành sự như thế không nên thực hiện và hành sự như thế không được ta cho phép.

Này các tỳ khưu, trường hợp ấy tức là hành sự hợp nhất sai Pháp. Này các tỳ khưu, hành sự này có bản chất sai Pháp, có thể sửa đổi, không đáng được duy trì. Này các tỳ khưu, hành sự như thế không nên thực hiện và hành sự như thế không được ta cho phép.

Này các tỳ khưu, trường hợp ấy tức là hành sự phe nhóm đúng Pháp. Này các tỳ khưu, hành sự này có bản chất phe nhóm, có thể sửa đổi, không đáng được duy trì. Này các tỳ khưu, hành sự như thế không nên thực hiện và hành sự như thế không được ta cho phép.

Này các tỳ khưu, trường hợp ấy tức là hành sự hợp nhất đúng Pháp. Này các tỳ khưu, hành sự này có bản chất đúng Pháp, có bản chất hợp nhất, không thể sửa đổi, đáng được duy trì. Này các tỳ khưu, hành sự như thế nên được thực hiện và hành sự như thế được ta cho phép. Này các tỳ khưu, do đó ở đây chúng ta sẽ thực hiện hành sự như thế, tức là ‘có sự hợp nhất đúng Pháp.’ Này các tỳ khưu, các ngươi nên học tập theo đúng như thế.”

Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư thực hiện các hành sự như thế này: Các vị thực hiện hành sự phe nhóm sai Pháp, thực hiện hành sự hợp nhất sai Pháp, thực hiện hành sự phe nhóm đúng Pháp, thực hiện hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, thực hiện hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp, thực hiện hành sự thiếu lời đề nghị có lời tuyên bố, thực hiện hành sự thiếu lời tuyên bố có lời đề nghị, thực hiện hành sự thiếu lời đề nghị và thiếu cả lời tuyên bố, thực hiện hành sự nghịch với Pháp, thực hiện hành sự nghịch với Luật, thực hiện hành sự nghịch với lời dạy của bậc Đạo Sư, thực hiện hành sự đã bị chê bai khi thực hiện, không đúng Pháp, có thể sửa đổi, không đáng được duy trì.

Các tỳ khưu nào ít ham muốn, ―(như trên)― các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: – “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại thực hiện các hành sự như thế này: Các vị thực hiện hành sự phe nhóm sai Pháp, thực hiện hành sự hợp nhất sai Pháp, thực hiện hành sự phe nhóm đúng Pháp, thực hiện hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, thực hiện hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp, thực hiện hành sự thiếu lời đề nghị có lời tuyên bố, thực hiện hành sự thiếu lời tuyên bố có lời đề nghị, thực hiện hành sự thiếu lời đề nghị và thiếu luôn lời tuyên bố, thực hiện hành sự nghịch với Pháp, thực hiện hành sự nghịch với Luật, thực hiện hành sự nghịch với lời dạy của bậc Đạo Sư, thực hiện hành sự đã bị chê bai khi thực hiện, không đúng Pháp, có thể sửa đổi, không đáng được duy trì?”

Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. – “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu nhóm Lục Sư thực hiện các hành sự như thế này: Các vị thực hiện hành sự phe nhóm sai Pháp, ―(như trên)― thực hiện hành sự đã bị chê bai khi thực hiện, không đúng Pháp, có thể sửa đổi, không đáng được duy trì, có đúng không vậy?” “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” ―(như trên)―

– Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại và bảo các tỳ khưu rằng: “Này các tỳ khưu, nếu là hành sự phe nhóm sai Pháp thì không là hành sự và không nên thực hiện. Hành sự hợp nhất sai Pháp không là hành sự và không nên thực hiện. Hành sự phe nhóm đúng Pháp không là hành sự và không nên thực hiện. Hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp không là hành sự và không nên thực hiện. Hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp không là hành sự và không nên thực hiện. Này các tỳ khưu, nếu hành sự là thiếu lời đề nghị có lời tuyên bố thì không là hành sự và không nên thực hiện. Này các tỳ khưu, nếu hành sự là thiếu lời tuyên bố có lời đề nghị thì không là hành sự và không nên thực hiện. Này các tỳ khưu, nếu hành sự là thiếu lời đề nghị và thiếu luôn lời tuyên bố thì không là hành sự và không nên thực hiện. Hành sự nghịch với Pháp không là hành sự và không nên thực hiện. Hành sự nghịch với Luật không là hành sự và không nên thực hiện. Hành sự nghịch với lời dạy của bậc Đạo Sư không là hành sự và không nên thực hiện. Hành sự đã bị chê bai khi thực hiện, không đúng Pháp, có thể sửa đổi, không đáng được duy trì thì không là hành sự và không nên thực hiện.”

Này các tỳ khưu, đây là sáu loại hành sự: Hành sự sai Pháp, hành sự phe nhóm, hành sự hợp nhất, hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự hợp nhất đúng Pháp.

Và này các tỳ khưu, thế nào là hành sự sai Pháp? Này các tỳ khưu, ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ hai, nếu thực hiện hành sự với một lời đề nghị và không tuyên bố tuyên ngôn hành sự, (như thế là) hành sự sai Pháp.

Này các tỳ khưu, ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ hai, nếu thực hiện hành sự với hai lời đề nghị và không tuyên bố tuyên ngôn hành sự, (như thế là) hành sự sai Pháp.

Này các tỳ khưu, ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ hai, nếu thực hiện hành sự với một tuyên ngôn hành sự và không xác định lời đề nghị, (như thế là) hành sự sai Pháp.

Này các tỳ khưu, ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ hai, nếu thực hiện hành sự với hai tuyên ngôn hành sự và không xác định lời đề nghị, (như thế là) hành sự sai Pháp.

Này các tỳ khưu, ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư, nếu thực hiện hành sự với một lời đề nghị và không tuyên bố tuyên ngôn hành sự, (như thế là) hành sự sai Pháp.

Này các tỳ khưu, ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư, nếu thực hiện hành sự với hai lời đề nghị và không tuyên bố tuyên ngôn hành sự, (như thế là) hành sự sai Pháp.

Này các tỳ khưu, ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư, nếu thực hiện hành sự với ba lời đề nghị và không tuyên bố tuyên ngôn hành sự, (như thế là) hành sự sai Pháp.

Này các tỳ khưu, ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư, nếu thực hiện hành sự với bốn lời đề nghị và không tuyên bố tuyên ngôn hành sự, (như thế là) hành sự sai Pháp.

Này các tỳ khưu, ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư, nếu thực hiện hành sự với một tuyên ngôn hành sự và không xác định lời đề nghị, (như thế là) hành sự sai Pháp.

Này các tỳ khưu, ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư, nếu thực hiện hành sự với hai tuyên ngôn hành sự và không xác định lời đề nghị, (như thế là) hành sự sai Pháp.

Này các tỳ khưu, ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư, nếu thực hiện hành sự với ba tuyên ngôn hành sự và không xác định lời đề nghị, (như thế là) hành sự sai Pháp.

Này các tỳ khưu, ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư, nếu thực hiện hành sự với bốn tuyên ngôn hành sự và không xác định lời đề nghị, (như thế là) hành sự sai Pháp. Này các tỳ khưu, đây được gọi là hành sự sai Pháp.

Và này các tỳ khưu, thế nào là hành sự phe nhóm? Này các tỳ khưu, nếu ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ hai, các tỳ khưu với số lượng cần thiết cho hành sự các vị ấy không đến, sự tùy thuận của các vị cần phải gởi tùy thuận không được đem đến, các vị hiện diện phản đối, (như thế là) hành sự phe nhóm.

Này các tỳ khưu, nếu ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ hai, các tỳ khưu với số lượng cần thiết cho hành sự các vị ấy đã đến, sự tùy thuận của các vị cần phải gởi tùy thuận không được đem đến, các vị hiện diện phản đối, (như thế là) hành sự phe nhóm.

Này các tỳ khưu, nếu ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ hai, các tỳ khưu với số lượng cần thiết cho hành sự các vị ấy đã đến, sự tùy thuận của các vị cần phải gởi tùy thuận đã được đem đến, các vị hiện diện phản đối, (như thế là) hành sự phe nhóm.

Này các tỳ khưu, nếu ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư, các tỳ khưu với số lượng cần thiết cho hành sự các vị ấy không đến, sự tùy thuận của các vị cần phải gởi tùy thuận không được đem đến, các vị hiện diện phản đối, (như thế là) hành sự phe nhóm.

Này các tỳ khưu, nếu ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư, các tỳ khưu với số lượng cần thiết cho hành sự các vị ấy đã đến, sự tùy thuận của các vị cần phải gởi tùy thuận không được đem đến, các vị hiện diện phản đối, (như thế là) hành sự phe nhóm.

Này các tỳ khưu, nếu ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư, các tỳ khưu với số lượng cần thiết cho hành sự các vị ấy đã đến, sự tùy thuận của các vị cần phải gởi tùy thuận đã được đem đến, các vị hiện diện phản đối, (như thế là) hành sự phe nhóm. Này các tỳ khưu, đây được gọi là hành sự phe nhóm.

Và này các tỳ khưu, thế nào là hành sự hợp nhất? Này các tỳ khưu, nếu ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ hai, các tỳ khưu với số lượng cần thiết cho hành sự các vị ấy đã đến, sự tùy thuận của các vị cần phải gởi tùy thuận đã được đem đến, các vị hiện diện không phản đối, (như thế là) hành sự hợp nhất.

Này các tỳ khưu, nếu ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư, các tỳ khưu với số lượng cần thiết cho hành sự các vị ấy đã đến, sự tùy thuận của các vị cần phải gởi tùy thuận đã được đem đến, các vị hiện diện không phản đối, (như thế là) hành sự hợp nhất. Này các tỳ khưu, đây được gọi là hành sự hợp nhất.

Này các tỳ khưu, thế nào là hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp? Này các tỳ khưu, nếu ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ hai, (vị tỳ khưu) tuyên bố tuyên ngôn hành sự trước và xác định lời đề nghị sau, các tỳ khưu với số lượng cần thiết cho hành sự các vị ấy chưa đến, sự tùy thuận của các vị cần phải gởi tùy thuận chưa được đem đến, các vị hiện diện phản đối, (như thế là) hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp.

Này các tỳ khưu, nếu ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ hai, (vị tỳ khưu) tuyên bố tuyên ngôn hành sự trước và xác định lời đề nghị sau, các tỳ khưu với số lượng cần thiết cho hành sự các vị ấy đã đến, sự tùy thuận của các vị cần phải gởi tùy thuận chưa được đem đến, các vị hiện diện phản đối, (như thế là) hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp.

Này các tỳ khưu, nếu ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ hai, (vị tỳ khưu) tuyên bố tuyên ngôn hành sự trước và xác định lời đề nghị sau, các tỳ khưu với số lượng cần thiết cho hành sự các vị ấy đã đến, sự tùy thuận của các vị cần phải gởi tùy thuận đã được đem đến, các vị hiện diện phản đối, (như thế là) hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp.

Này các tỳ khưu, nếu ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư, (vị tỳ khưu) tuyên bố tuyên ngôn hành sự trước và xác định lời đề nghị sau, các tỳ khưu với số lượng cần thiết cho hành sự các vị ấy chưa đến, sự tùy thuận của các vị cần phải gởi tùy thuận chưa được đem đến, các vị hiện diện phản đối, (như thế là) hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp.

Này các tỳ khưu, nếu ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư, (vị tỳ khưu) tuyên bố tuyên ngôn hành sự trước và xác định lời đề nghị sau, các tỳ khưu với số lượng cần thiết cho hành sự các vị ấy đã đến, sự tùy thuận của các vị cần phải gởi tùy thuận chưa được đem đến, các vị hiện diện phản đối, (như thế là) hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp.

Này các tỳ khưu, nếu ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư, (vị tỳ khưu) tuyên bố tuyên ngôn hành sự trước và xác định lời đề nghị sau, các tỳ khưu với số lượng cần thiết cho hành sự các vị ấy đã đến, sự tùy thuận của các vị cần phải gởi tùy thuận đã được đem đến, các vị hiện diện phản đối, (như thế là) hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp. Này các tỳ khưu, đây được gọi là hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp.

Này các tỳ khưu, thế nào là hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp? Này các tỳ khưu, nếu ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ hai, (vị tỳ khưu) tuyên bố tuyên ngôn hành sự trước và xác định lời đề nghị sau, các tỳ khưu với số lượng cần thiết cho hành sự các vị ấy đã đến, sự tùy thuận của các vị cần phải gởi tùy thuận đã được đem đến, các vị hiện diện không phản đối, (như thế là) hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp.

Này các tỳ khưu, nếu ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư, (vị tỳ khưu) tuyên bố tuyên ngôn hành sự trước và xác định lời đề nghị sau, các tỳ khưu với số lượng cần thiết cho hành sự các vị ấy đã đến, sự tùy thuận của các vị cần phải gởi tùy thuận đã được đem đến, các vị hiện diện không phản đối, (như thế là) hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp. Này các tỳ khưu, đây được gọi là hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp.

Này các tỳ khưu, thế nào là hành sự hợp nhất đúng Pháp? Này các tỳ khưu, nếu ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ hai, (vị tỳ khưu) xác định lời đề nghị trước và thực hiện hành sự với một tuyên ngôn hành sự sau, các tỳ khưu với số lượng cần thiết cho hành sự các vị ấy đã đến, sự tùy thuận của các vị cần phải gởi tùy thuận đã được đem đến, các vị hiện diện không phản đối, (như thế là) hành sự hợp nhất đúng Pháp.

Này các tỳ khưu, nếu ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư, (vị tỳ khưu) xác định lời đề nghị trước và thực hiện hành sự với ba tuyên ngôn hành sự sau, các tỳ khưu với số lượng cần thiết cho hành sự các vị ấy đã đến, sự tùy thuận của các vị cần phải gởi tùy thuận đã được đem đến, các vị hiện diện không phản đối, (như thế là) hành sự hợp nhất đúng Pháp. Này các tỳ khưu, đây được gọi là hành sự hợp nhất đúng Pháp.

Có năm hội chúng: Hội chúng tỳ khưu với nhóm bốn vị, hội chúng tỳ khưu với nhóm năm vị, hội chúng tỳ khưu với nhóm mười vị, hội chúng tỳ khưu với nhóm hai mươi vị, hội chúng tỳ khưu với nhóm trên hai mươi vị.

Này các tỳ khưu, ở đây hội chúng tỳ khưu với nhóm bốn vị này có thể thành tựu hành sự đúng Pháp có sự hợp nhất tất cả các loại hành sự ngoại trừ ba hành sự: tu lên bậc trên, lễPavāraṇā, và sự giải tội.

Này các tỳ khưu, ở đây hội chúng tỳ khưu với nhóm năm vị này có thể thành tựu hành sự đúng Pháp có sự hợp nhất tất cả các loại hành sự ngoại trừ hai hành sự: tu lên bậc trên ở các xứ sở ở trung tâm và sự giải tội.

Này các tỳ khưu, ở đây hội chúng tỳ khưu với nhóm mười vị này có thể thành tựu hành sự đúng Pháp có sự hợp nhất tất cả các loại hành sự ngoại trừ một hành sự là sự giải tội.

Này các tỳ khưu, ở đây hội chúng tỳ khưu với nhóm hai mươi vị này có thể thành tựu hành sự đúng Pháp có sự hợp nhất tất cả các loại hành sự.

Này các tỳ khưu, ở đây hội chúng tỳ khưu với nhóm trên hai mươi vị này có thể thành tựu hành sự đúng Pháp có sự hợp nhất tất cả các loại hành sự.

Này các tỳ khưu, nếu hành sự là công việc của nhóm bốn vị có vị thứ tư là tỳ khưu ni mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và không nên thực hiện. Này các tỳ khưu, nếu hành sự là công việc của nhóm bốn vị có vị thứ tư là cô ni tu tập sự mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và không nên thực hiện. ―(như trên)― có vị thứ tư là sa di mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và không nên thực hiện. Có vị thứ tư là sa di ni mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và không nên thực hiện. Có vị thứ tư là vị đã xả bỏ sự học tập mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và không nên thực hiện. Có vị thứ tư là vị bị phạm tội cực nặng mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và không nên thực hiện. Có vị thứ tư là vị bị án treo về việc không nhìn nhận tội mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và không nên thực hiện. Có vị thứ tư là vị bị án treo về việc không sửa chữa lỗi mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và không nên thực hiện. Có vị thứ tư là vị bị án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và không nên thực hiện. Có vị thứ tư là kẻ vô căn mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và không nên thực hiện. Có vị thứ tư là kẻ trộm tướng mạo (tỳ khưu) mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và không nên thực hiện. Có vị thứ tư là kẻ đã đi theo ngoại đạo mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và không nên thực hiện. Có vị thứ tư là loài thú mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và không nên thực hiện. Có vị thứ tư là kẻ giết mẹ mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và không nên thực hiện. Có vị thứ tư là kẻ giết cha mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và không nên thực hiện. Có vị thứ tư là kẻ giết A-la-hán mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và không nên thực hiện. Có vị thứ tư là kẻ làm nhơ tỳ khưu ni mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và không nên thực hiện. Có vị thứ tư là kẻ chia rẽ hội chúng mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và không nên thực hiện. Có vị thứ tư là kẻ làm chảy máu (đức Phật) mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và không nên thực hiện. Có vị thứ tư là kẻ lưỡng căn mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và không nên thực hiện. Có vị thứ tư là vị không đồng cộng trú mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và không nên thực hiện. Có vị thứ tư đứng ở ranh giới khác mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và không nên thực hiện. Có vị thứ tư đứng trên không trung nhờ vào thần thông mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và không nên thực hiện. Nếu hội chúng thực hiện hành sự cho vị nào mà vị ấy là vị thứ tư thì không là hành sự và không nên thực hiện.

Công việc của nhóm bốn vị.

*****

Này các tỳ khưu, nếu hành sự là công việc của nhóm năm vị có vị thứ năm là tỳ khưu ni mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và không nên thực hiện. Này các tỳ khưu, nếu hành sự là công việc của nhóm năm vị có vị thứ năm là cô ni tu tập sự mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và không nên thực hiện. ―(như trên)― có vị thứ năm là sa di mà thực hiện hành sự ―(như trên)― có vị thứ năm là sa di ni mà thực hiện hành sự ―(như trên)― có vị thứ năm là vị đã xả bỏ sự học tập mà thực hiện hành sự ―(như trên)― có vị thứ năm là vị bị phạm tội cực nặng mà thực hiện hành sự ―(như trên)― có vị thứ năm là vị bị án treo về việc không nhìn nhận tội mà thực hiện hành sự ―(như trên)― có vị thứ năm là vị bị án treo về việc không sửa chữa lỗi mà thực hiện hành sự ―(như trên)― có vị thứ năm là vị bị án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác mà thực hiện hành sự ―(như trên)― có vị thứ năm là kẻ vô căn mà thực hiện hành sự ―(như trên)― có vị thứ năm là kẻ trộm tướng mạo (tỳ khưu) mà thực hiện hành sự ―(như trên)― có vị thứ năm là kẻ đã đi theo ngoại đạo mà thực hiện hành sự ―(như trên)― có vị thứ năm là loài thú mà thực hiện hành sự ―(như trên)― có vị thứ năm là kẻ giết mẹ mà thực hiện hành sự ―(như trên)― có vị thứ năm là kẻ giết cha mà thực hiện hành sự ―(như trên)― có vị thứ năm là kẻ giết A-la-hán mà thực hiện hành sự ―(như trên)― có vị thứ năm là kẻ làm nhơ tỳ khưu ni mà thực hiện hành sự ―(như trên)― có vị thứ năm là kẻ chia rẽ hội chúng mà thực hiện hành sự ―(như trên)― có vị thứ năm là kẻ làm chảy máu (đức Phật) mà thực hiện hành sự ―(như trên)― có vị thứ năm là kẻ lưỡng căn mà thực hiện hành sự ―(như trên)― có vị thứ năm là vị không đồng cộng trú mà thực hiện hành sự ―(như trên)― có vị thứ năm đứng ở ranh giới khác mà thực hiện hành sự ―(như trên)― có vị thứ năm đứng trên không trung nhờ vào thần thông mà thực hiện hành sự ―(như trên)― Hội chúng thực hiện hành sự cho vị nào mà vị ấy là vị thứ năm thì không là hành sự và không nên thực hiện.

Công việc của nhóm năm vị.

*****

Này các tỳ khưu, nếu hành sự là công việc của nhóm mười vị có vị thứ mười là tỳ khưu ni mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và không nên thực hiện. Này các tỳ khưu, nếu hành sự là công việc của nhóm mười vị có vị thứ mười là cô ni tu tập sự mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và không nên thực hiện. ―(như trên)― Hội chúng thực hiện hành sự cho vị nào mà vị ấy là vị thứ mười thì không là hành sự và không nên thực hiện.

Công việc của nhóm mười vị.

*****

Này các tỳ khưu, nếu hành sự là công việc của nhóm hai mươi vị có vị thứ hai mươi là tỳ khưu ni mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và không nên thực hiện. Này các tỳ khưu, nếu hành sự là công việc của nhóm hai mươi vị có vị thứ hai mươi là cô ni tu tập sự mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và không nên thực hiện. ―(như trên)― có vị thứ hai mươi là sa di mà thực hiện hành sự … có vị thứ hai mươi là sa di ni mà thực hiện hành sự … có vị thứ hai mươi là vị đã xả bỏ sự học tập mà thực hiện hành sự … có vị thứ hai mươi là vị bị phạm tội cực nặng mà thực hiện hành sự … có vị thứ hai mươi là vị bị án treo về việc không nhìn nhận tội mà thực hiện hành sự … có vị thứ hai mươi là vị bị án treo về việc không sửa chữa lỗi mà thực hiện hành sự … có vị thứ hai mươi là vị bị án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác mà thực hiện hành sự … có vị thứ hai mươi là kẻ vô căn mà thực hiện hành sự … có vị thứ hai mươi là kẻ trộm tướng mạo (tỳ khưu) mà thực hiện hành sự … có vị thứ hai mươi là kẻ đã đi theo ngoại đạo mà thực hiện hành sự … có vị thứ hai mươi là loài thú mà thực hiện hành sự … có vị thứ hai mươi là kẻ giết mẹ mà thực hiện hành sự … có vị thứ hai mươi là kẻ giết cha mà thực hiện hành sự … có vị thứ hai mươi là kẻ giết A-la-hán mà thực hiện hành sự … có vị thứ hai mươi là kẻ làm nhơ tỳ khưu ni mà thực hiện hành sự … có vị thứ hai mươi là kẻ chia rẽ hội chúng mà thực hiện hành sự … có vị thứ hai mươi là kẻ làm chảy máu (đức Phật) mà thực hiện hành sự … có vị thứ hai mươi là kẻ lưỡng căn mà thực hiện hành sự … có vị thứ hai mươi là vị không đồng cộng trú mà thực hiện hành sự … có vị thứ hai mươi đứng ở ranh giới khác mà thực hiện hành sự … có vị thứ hai mươi đứng trên không trung nhờ vào thần thông mà thực hiện hành sự … Hội chúng thực hiện hành sự cho vị nào mà vị ấy là vị thứ hai mươi thì không là hành sự và không nên thực hiện.

Công việc của nhóm hai mươi vị.

*****

Này các tỳ khưu, nếu (hội chúng có) vị đang chịu hình phạt parivāsa là vị thứ tư mà ban cho hình phạt parivāsa, đưa về lại (hình phạt) ban đầu, ban cho hình phạt mānatta, có vị ấy là vị thứ hai mươi mà giải tội thì không là hành sự và không nên thực hiện.

Này các tỳ khưu, nếu (hội chúng có) vị thứ tư là vị xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu mà ban cho hình phạt parivāsa, đưa về lại (hình phạt) ban đầu, ban cho hình phạt mānatta, có vị ấy là vị thứ hai mươi mà giải tội thì không là hành sự và không nên thực hiện.

Này các tỳ khưu, nếu (hội chúng có) vị thứ tư là vị xứng đáng hình phạt mānatta mà ban cho hình phạt parivāsa, đưa về lại (hình phạt) ban đầu, ban cho hình phạt mānatta, có vị ấy là vị thứ hai mươi mà giải tội thì không là hành sự và không nên thực hiện.

Này các tỳ khưu, nếu (hội chúng có) vị thứ tư là vị đang chịu hình phạt mānatta mà ban cho hình phạt parivāsa, đưa về lại (hình phạt) ban đầu, ban cho hình phạt mānatta, có vị ấy là vị thứ hai mươi mà giải tội thì không là hành sự và không nên thực hiện.

Này các tỳ khưu, nếu (hội chúng có) vị thứ tư là vị xứng đáng sự giải tội mà ban cho hình phạt parivāsa, đưa về lại (hình phạt) ban đầu, ban cho hình phạt mānatta, có vị ấy là vị thứ hai mươi mà giải tội thì không là hành sự và không nên thực hiện.

Này các tỳ khưu, sự phản đối giữa hội chúng của một hạng người có giá trị, của một hạng người không có giá trị. Này các tỳ khưu, sự phản đối giữa hội chúng của hạng người nào không có giá trị? Này các tỳ khưu, sự phản đối giữa hội chúng của vị tỳ khưu ni không có giá trị. Này các tỳ khưu, của cô ni tu tập sự ―(như trên)― Này các tỳ khưu, của sa di ―(như trên)― Này các tỳ khưu, của sa di ni ―(như trên)― Này các tỳ khưu, của vị đã xả bỏ sự học tập ―(như trên)― Này các tỳ khưu, của vị bị phạm tội cực nặng ―(như trên)― Này các tỳ khưu, của vị bị điên ―(như trên)― Này các tỳ khưu, của vị bị loạn trí ―(như trên)― Này các tỳ khưu, của vị bị thọ khổ hành hạ ―(như trên)― Này các tỳ khưu, của vị bị án treo về việc không nhìn nhận tội ―(như trên)― Này các tỳ khưu, của vị bị án treo về việc không sửa chữa lỗi ―(như trên)― Này các tỳ khưu, của vị bị án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác ―(như trên)― Này các tỳ khưu, của kẻ vô căn ―(như trên)― Này các tỳ khưu, của kẻ trộm tướng mạo (tỳ khưu) ―(như trên)― Này các tỳ khưu, của kẻ đã đi theo ngoại đạo ―(như trên)― Này các tỳ khưu, của loài thú ―(như trên)― Này các tỳ khưu, của kẻ giết mẹ ―(như trên)― Này các tỳ khưu, của kẻ giết cha ―(như trên)― Này các tỳ khưu, của kẻ giết A-la-hán ―(như trên)― Này các tỳ khưu, của kẻ làm nhơ tỳ khưu ni ―(như trên)― Này các tỳ khưu, của kẻ chia rẽ hội chúng ―(như trên)― Này các tỳ khưu, của kẻ làm chảy máu (đức Phật) ―(như trên)― Này các tỳ khưu, của kẻ lưỡng căn ―(như trên)― Này các tỳ khưu, của vị không đồng cộng trú ―(như trên)― Này các tỳ khưu, của vị đứng ở ranh giới khác ―(như trên)― Này các tỳ khưu, của vị đứng trên không trung nhờ vào thần thông ―(như trên)― Và này các tỳ khưu, vị nào mà hội chúng (đang) thực hiện hành sự cho, sự phản đối giữa hội chúng của vị ấy không có giá trị. Này các tỳ khưu, sự phản đối giữa hội chúng của những hạng người này không có giá trị.

Này các tỳ khưu, sự phản đối giữa hội chúng của hạng người nào có giá trị? Này các tỳ khưu, sự phản đối giữa hội chúng có giá trị là (sự phản đối) của vị tỳ khưu trong sạch, đồng cộng trú, đứng chung ranh giới, cho dù vị ấy chỉ báo cho vị tỳ khưu kế bên biết. Này các tỳ khưu, sự phản đối giữa hội chúng của hạng người này có giá trị.

Này các tỳ khưu, đây là hai trường hợp mời ra. Này các tỳ khưu, có người không đáng để bị sự mời ra, nếu hội chúng mời vị ấy ra, một vị đã được mời ra đúng, một vị đã bị mời ra sai.

Và này các tỳ khưu, thế nào là người không đáng để bị sự mời ra, nếu hội chúng mời vị ấy ra, thì (vị ấy) đã bị mời ra sai? Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu là trong sạch, không có phạm tội, nếu hội chúng mời vị ấy ra thì (vị ấy) đã bị mời ra sai. Này các tỳ khưu, vị này được gọi là người không đáng để bị sự mời ra, nếu hội chúng mời vị ấy ra thì (vị ấy) đã bị mời ra sai.

Và này các tỳ khưu, thế nào là người không đáng để bị sự mời ra, nếu hội chúng mời vị ấy ra thì (vị ấy) đã được mời ra đúng? Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu là ngu si, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, không có giới hạn (về tội), sống thân cận với các gia chủ bằng những giao thiệp không đúng đắn với hàng tại gia, nếu hội chúng mời vị ấy ra thì (vị ấy) đã được mời ra đúng. Này các tỳ khưu, vị này được gọi là người không đáng để bị sự mời ra, nếu hội chúng mời vị ấy ra thì (vị ấy) đã được mời ra đúng.

Này các tỳ khưu, đây là hai trường hợp nhận vào.[1] Này các tỳ khưu, có người không đáng để được sự nhận vào, nếu hội chúng nhận vào vị ấy, một vị đã được nhận vào đúng, một vị đã được nhận vào sai.

Và này các tỳ khưu, thế nào là người không đáng để được sự nhận vào, nếu hội chúng nhận vào vị ấy thì (vị ấy) đã được nhận vào sai? Này các tỳ khưu, kẻ vô căn không đáng để được sự nhận vào, nếu hội chúng nhận vào vị ấy thì (vị ấy) đã được nhận vào sai. Này các tỳ khưu, kẻ trộm tướng mạo (tỳ khưu) ―(như trên)― Này các tỳ khưu, kẻ đã đi theo ngoại đạo ―(như trên)― Này các tỳ khưu, loài thú ―(như trên)― Này các tỳ khưu, kẻ giết mẹ ―(như trên)― Này các tỳ khưu, kẻ giết cha ―(như trên)― Này các tỳ khưu, kẻ giết A-la-hán ―(như trên)― Này các tỳ khưu, kẻ làm nhơ tỳ khưu ni ―(như trên)― Này các tỳ khưu, kẻ chia rẽ hội chúng ―(như trên)― Này các tỳ khưu, kẻ làm chảy máu (đức Phật) ―(như trên)― Này các tỳ khưu, kẻ lưỡng căn không đáng để được sự nhận vào, nếu hội chúng nhận vào vị ấy thì (vị ấy) đã được nhận vào sai. Này các tỳ khưu, các vị này được gọi là những người không đáng để được sự nhận vào, nếu hội chúng nhận vào các vị ấy thì (các vị ấy) đã được nhận vào sai.

Và này các tỳ khưu, thế nào là người không đáng để được sự nhận vào, nếu hội chúng nhận vào vị ấy thì (vị ấy) đã được nhận vào đúng? Này các tỳ khưu, vị bị đứt cánh tay không đáng để được sự nhận vào, nếu hội chúng nhận vào vị ấy, thì (vị ấy) đã được nhận vào đúng. Này các tỳ khưu, vị bị đứt bàn chân ―(như trên)― Này các tỳ khưu, vị bị đứt cánh tay và bàn chân ―(như trên)― Này các tỳ khưu, vị bị sứt tai ―(như trên)― Này các tỳ khưu, vị bị sứt mũi ―(như trên)― Này các tỳ khưu, vị bị sứt tai và mũi ―(như trên)― Này các tỳ khưu, vị bị đứt ngón tay ―(như trên)― Này các tỳ khưu, vị bị đứt móng tay ―(như trên)― Này các tỳ khưu, vị bị đứt gân chân ―(như trên)― Này các tỳ khưu, vị có bàn tay dính liền giống cánh dơi ―(như trên)― Này các tỳ khưu, vị gù lưng ―(như trên)― Này các tỳ khưu, vị lùn tịt ―(như trên)― Này các tỳ khưu, vị có bướu cổ ―(như trên)― Này các tỳ khưu, vị bị hình phạt đóng dấu ―(như trên)― Này các tỳ khưu, vị bị hình phạt đánh bằng roi ―(như trên)― Này các tỳ khưu, vị bị cáo thị tầm nã ―(như trên)― Này các tỳ khưu, vị bị phù chân voi ―(như trên)― Này các tỳ khưu, vị bị bệnh trầm trọng ―(như trên)― Này các tỳ khưu, vị bôi nhọ tập thể ―(như trên)― Này các tỳ khưu, vị bị chột mắt ―(như trên)― Này các tỳ khưu, vị tứ chi bị co rút ―(như trên)― Này các tỳ khưu, vị bị què ―(như trên)― Này các tỳ khưu, vị bị liệt nửa thân ―(như trên)― Này các tỳ khưu, vị đi khập khiễng ―(như trên)― Này các tỳ khưu, vị già yếu ―(như trên)― Này các tỳ khưu, vị bị mù ―(như trên)― Này các tỳ khưu, vị bị câm ―(như trên)― Này các tỳ khưu, vị bị điếc ―(như trên)― Này các tỳ khưu, vị bị mù và câm ―(như trên)― Này các tỳ khưu, vị bị mù và điếc ―(như trên)― Này các tỳ khưu, vị bị câm và điếc ―(như trên)― Này các tỳ khưu, vị bị mù câm và điếc không đáng để được sự nhận vào, nếu hội chúng nhận vào vị ấy, thì (vị ấy) đã được nhận vào đúng. Này các tỳ khưu, các vị này được gọi là những người không đáng để được sự nhận vào, nếu hội chúng nhận vào các vị ấy, thì (các vị ấy) đã được nhận vào đúng.

Tụng phẩm Làng Vāsabha là phần thứ nhất.

–ooOoo–

[1] Sự nhận vào (osāraṇaṃ): đề cập đến việc nhận vào trong trường hợp cho tu lên bậc trên (VinA. v, 1147).

TẢI MOBILE APP PHẬT GIÁO THERAVĀDA ĐỂ XEM THÊM NHIỀU THÔNG TIN HỮU ÍCH (ANDROID & IOS)

Dhamma Nanda

Tổng hợp và chia sẻ các bài viết về Dhamma, đặc biệt là những lợi ích phương pháp thiền Vipassana, phương pháp thiền cổ xưa được Đức Phật Gotama tái phát hiện cách đây hơn 2600 năm, và được Ngài giảng dạy như một liều thuốc chung chữa trị những bệnh chung của nhân loại. Phương pháp không tông phái này nhằm tới việc diệt trừ những bất tịnh tinh thần và đưa đến hạnh phúc cao cả nhất của việc hoàn toàn giải thoát..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *