NGÀY 4 – TÓM LƯỢC PHÁP THOẠI KHOÁ THIỀN VIPASSANA 10 NGÀY – THIỀN SƯ. S.N. GOENKA

Tóm Lược Pháp Thoại Khoá Thiền Vipassana 10 Ngày

Ngày 4

Thiền Sư. S.N. Goenka

DAY FOUR DISCOURSE 
Questions on how to practise Vipassana—the law of kamma — importance of mental action—four aggregates of the mind: consciousness, perception, sensation, reaction—remaining aware and equanimous is the way to emerge from suffering

Bài giảng ngày thứ tư

Những câu hỏi liên quan đến cách thức tu tập Vipassana – luật về nghiệp – tầm quan trọng về hành động của tâm – bốn thành phần của tâm: hay biết, nhận định, cảm giác, phản ứng (thức, tưởng, thọ, hành) – duy trì ý thức (niệm) và sự bình tâm (xả) là đường lối để thoát khổ

Tải Sách Ebook Tại Đây: Tóm Lược Pháp Thoại Khoá Thiền Vipassana 10 Ngày – Ngày 4

Tóm Lược Pháp Thoại Khoá Thiền Vipassana 10 Ngày - Ngày 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *