HỎI ĐÁP CHỌN LỌC VỚI THIỀN SƯ S.N.GOENKA – SELECT QUESTIONS & ANSWERS WITH MR. S. N. GOENKA

Select Questions & Answers with Mr. S. N. Goenka – Hỏi đáp chọn lọc với Thiền sư S.N.Goenka

What is the difference between Vipassana and life?/ Sự khác biệt giữa Vipassana và đời sống là gì?

Mr. S. N. Goenka: If Vipassana is developed within us it becomes an integral part of our lives. If it is only discussed intellectually and not practiced then it is of no use to us.

Thiền sư S.N.Goenka: Nếu Vipassana được phát triển trong chúng ta trở thành một phần quan trọng trong đời sống của chúng ta. Nếu Vipassana chỉ được thảo luận một cách tri thức và không thực tập thì nó thì giáo pháp không có tác dụng với chúng ta.

How to practice Vipassana in daily life?/ Cách thực hành Vipassana mỗi ngày?

Mr. S. N. Goenka: Take a Vipassana course, and then you will understand how to apply the practice in your life. If you just take a course and don’t apply it in life, then Vipassana will become just a rite, ritual, or a religious ceremony. It won’t help you. Vipassana is to live a good life, every day, every moment.

Ngài S.N.Goenka: Tham dự một khóa thiền Vipassana, và khi đó bạn sẽ hiểu cách áp dụng thực hành vào trong đời sống. Nếu bạn chỉ tham dự một khóa thiền và không áp dụng nó vào đời sống, khi đó Vipassana sẽ chỉ trở thành một nghi lễ, nghi thức hoặc một buổi lễ tôn giáo. Điều này sẽ không giúp ích được gì. Vipassana là sống một cuộc đời hạnh phúc, từng ngày, từng giây phút.

During the course sila is easy to keep, but out there in everyday life it is not so easy./ Trong suốt khóa thiền sila rất dễ để giữ, nhưng ngoài đời sống hàng ngày không phải điều dễ dàng.

Mr. S. N. Goenka: You learn here how to keep sila outside. It’s not that you keep sila only on 10-day courses and then you forget about it. This technique will help you. You will understand by this technique that you can’t break sila without generating some impurity or the other in the mind. And you will understand that whenever you generate any impurity in your mind-anger, hatred, ego, passion, anything-you lose the balance of your mind, you become miserable. Whenever you break sila, you make yourself miserable. At the intellectual level you understand that you are keeping sila to help others, to keep from harming others. But deep inside, you also understand: I am not obliging anybody by observing sila; I am helping myself. By sila, I keep myself happy and peaceful, and I help others to remain happy and peaceful too.

Thiền sư S.N.Goenka: Bạn phải học ở đây cách giữ sila bên ngoài. Không chỉ giữ sila chỉ trong khóa thiền 10 ngày mà sau đó bạn quên mất nó. Kỹ thuật này sẽ giúp bạn. Bạn sẽ hiểu bằng kỹ thuật này bạn không thể phá vỡ sila mà không tạo ra vài bất tịnh hoặc thứ khác trong tâm trí. Và bạn sẽ hiểu được mỗi khi bạn tạo ra bất tịnh trong tâm-giận dữ, ghét bỏ, bản ngã, đam mê, bất cứ thứ gì- bạn đánh mất sự cân bằng của tâm, bạn trở nên đau khổ. Mỗi khi bạn phá vỡ sila, bạn làm chính mình đau khổ. Ở cấp độ trí thức bạn hiểu được bạn đang giữ sila để giúp những người khác, để tránh làm hại họ. Nhưng sâu bên trong, bạn cũng hiểu là: Tôi không có nghĩa vụ với bất kỳ ai bằng việc quan sát sila; tôi đang giúp chính mình. Bằng việc giữ sila, tôi giữ chính tôi hạnh phúc và an lạc, và tôi cũng giúp người khác giữ hạnh phúc và an lạc.

(Courtsey: International Vipassana Newsletter, May 2002 issue)

(Trích: Bản tin Vipassana Quốc tế, Tháng năm 2020 ấn hành)

How many times does one have to attend a Vipassana course?/ Một người phải tham gia bao nhiêu lần khóa thiền Vipassana?)

Mr. S. N. Goenka: It depends, but I would say attend for ten days, and see for yourself how it has helped you. If you find that you can apply it in life, very good. Later on, go for another ten days. But the main thing is not merely going to the courses for ten days, but applying the technique in life. If Vipassana is manifesting itself in your day-to-day life, then you are practicing properly. Otherwise, merely going to courses will not help.

Thiền sư S.N.Goenka: Điều này tùy, nhưng tôi muốn nói rằng tham dự khóa mười ngày, và thấy rằng đó là cách bạn đã giúp chính mình. Nếu bạn nhận thấy rằng bạn có thể áp dụng những điều trong khóa thiền vào đời sống, rất tốt. Sau đó, đi thêm một khóa mười ngày khác. Nhưng việc chính không đơn thuần là đi đến khóa thiền mười ngày, mà là áp dụng kỹ thuật vào đời sống. Nếu Vipassana tự biểu lộ trong đời sống hàng ngày của bạn, khi đó bạn đang thực hành đúng. Trái lại, chỉ đơn thuần đến khóa thiền sẽ không giúp ích gì.

Vipassana focuses on the internal reality. That’s fine, but what about the external reality that really causes a great deal of suffering? What use is Vipassana in dealing with the real pain of the world?/ Vipassana tập trung vào sự thật bên trong. Tốt thôi, nhưng về sự thật bên ngoài điều thực sự gây ra đau khổ thì thế nào? Vipassana có thể giải quyết những đau khổ thực sự của thế giới?

Mr. S. N. Goenka: Understand, Vipassana is not an escape from the problems of day-to-day life. One comes to a course for ten days to learn the technique of Vipassana and gain strength to face the problems of the outside world—just as you might go to a hospital to become physically healthy, and then leave to live healthily in the world. Similarly, when you learn to use this technique of observing the reality inside, you can face the problems outside more easily. It is not that by the practice of Vipassana all the problems will disappear; but rather, your ability to face them will improve.

Thầy S.N.Goenka: Tôi hiểu, Vipassana không phải là một sự trốn tránh vấn đề hằng ngày. Một người đến khóa thiền mười ngày để học kỹ thuật Vipassana và đạt sức mạnh để đối diện với các vấn đề của thế giới bên ngoài – chỉ khi bạn đi vào một bệnh viện thì bạn mới khỏe mạnh về thể chất, và sau đó bạn rời đi sống một cách khỏe mạnh ngoài đời. Tương tự vậy, khi bạn học cách dùng kỹ thuật này để quan sát thực tế bên trong, bạn có thể đối mặc với vấn đề bên ngoài một cách dễ dàng. Vipassana không thể làm cho tất cả vấn đề biến mất; nhưng, khả năng đối diện chúng của bạn sẽ được cải thiện.

The problems of the outside world are created by individuals living in the darkness of ignorance. Just as lighting one lamp will dispel the darkness around it, similarly, one person practicing Vipassana will affect society. If more people practice Vipassana, slowly this will start having a positive influence in the world. Even if only this one person is practicing Vipassana at least he or she will be able to face the problems and find solutions. And those solutions will be healthy solutions.

Vấn đề của thế giới bên ngoài tạo ra bởi những cá nhân sống trong bóng tối của vô minh. Như ánh sáng của một ngọn đèn sẽ xua tan bóng tối quanh nó, tương tự thế, một người thực hành Vipassana sẽ tác động đến xã hội. Nếu càng nhiều người thực hành Vipassana, từ từ sẽ có ảnh hưởng tích cực đến thế giới. Thậm chí nếu chỉ một người này thực hành Vipassana ít nhất anh ta hay cô ta sẽ có thể đối mặt với vấn đề của mình và tìm thấy giải pháp. Và những giải pháp này sẽ là những giải pháp lành mạnh.

(Courtesy: International Vipassana Newsletter, September 1992 issue)

(Trích: Bản tin Vipassana Quốc Tế, Tháng chín 1992 ấn hành)

 

How can a truly Dharmic person face this adharmic world?/ Làm thế nào một người thực sự là một người theo Dhamma đối diện với thế giới không thuận theo Dhamma này?

Mr. S. N. Goenka: Don’t try to change the adharmic world. Try to change the adharma in yourself, the way in which you are reacting and making yourself miserable. As I said, when somebody is abusing you, understand that this person is miserable. It is the problem of that person. Why make it your problem? Why start generating anger and becoming miserable? Doing that means you are not your own master, you are that person’s slave; whenever that person wants to, he can make you miserable. You are the slave of someone else who is a miserable person. You have not understood Dharma. Be your own master and you can live a Dharmic life in spite of the adharmic situations all around.

Thiền sư S.N.Goenka: Đừng cố thay đổi thế giới không thuận theo Dhamma này. Hãy cố gắng thay đổi sự không tuân theo Dhamma trong chính bạn, con đường bạn đang phản ứng và làm bản thân khốn khổ. Như tôi nói, khi ai đó quấy rầy bạn, bạn hiểu rằng người đó đang khốn khổ. Đây là vấn đề của người đó. Tại sao lại biến nó thành vấn đề của bạn? Tại sao bắt đầu tạo ra những giận dữ và bắt đầu trở nên khốn khổ? Làm điều này có nghĩa bạn không làm chủ mình, bạn là nô lệ của mình; mỗi khi người đó muốn gì, anh ta có thể làm bạn đau khổ. Bạn là nô lệ của những người đau khổ. Bạn không hiểu được Dharma. Hãy làm chủ chính mình và bạn có thể sống một cuộc đời Dhamma trái với những tình huống không thuận theo Dhamma xung quanh.

We should lead a moral life, but morality is deteriorating in the whole world./ Chúng ta nên hướng đến một đời sống đạo đức, nhưng đạo đức đang bị hủy hoại khắp thế giới.

Mr. S. N. Goenka: It is all the more important that Dhamma should arise at this time, when morality is deteriorating! The time when there is darkness all around is the time when the day should break, the sun should arise.

Thiền sư S.N.Goenka: Tất cả những điều quan trọng hơn là Dhamma nên hồi sinh tại thời gian này, khi đạo đức đang bị hủy hoại! Thời gian khi bóng tối khắp nơi là thời gian khi trời đang rạng sáng, mặt trời sẽ mọc.

Please tell us what kind of changes we can expect through Vipassana practice?/ Xin thầy hãy nói cho chúng tôi những loại thay đổi nào chúng tôi có thể đạt được thông qua thực hành Vipassana?

Mr. S. N. Goenka: To experience this is precisely the reason why we are asking for 10 days of your time. How else can we teach you what we are trying to explain! You have to give something in order to gain something. These discourses will not tell you much, you need to experience what we are saying for yourself. Let this talk be an inspiration for you to try it and see if it really helps in purifying the defilements or not. This experience is very pleasing and you will find that your life starts changing for the better. 

Thầy S.N.Goenka: Để kinh nghiệm điều này chính xác lý do tại sao chúng tôi yêu cầu bạn dành thời gian mười ngày ngày. Có cách làm khác nữa mà chúng tôi có thể dạy bạn những điều chúng tôi đang cố gắng giải thích! Bạn phải cho thứ gì đó đi để đạt điều gì đó. Những khóa thiền sẽ không nói bạn nhiều điều, bạn cần phải kinh nghiệm điều chúng tôi nói cho bạn. Tôi nói như một lời động viên bạn hãy thử và xem giáo pháp thực sự giúp ích bạn trong việc thanh lọc các bất tịnh hay không. Kinh nghiệm này rất thú vị và bạn sẽ thấy cuộc đời mình bắt đầu thay đổi tốt hơn.

Can we get complete happiness and complete transformation through Vipassana?/ Chúng ta có thể hoàn toàn hạnh phúc hoàn toàn chuyển hóa từ Vipassana?

Mr. S. N. Goenka: It is a progressive process. As you start working, you will find that you are experiencing more and more happiness, and eventually you will reach the stage which is total happiness. You become more and more transformed, and you will reach the stage which is total transformation. It is progressive.

Thầy S.N.Goenka: Đây là một tiến trình từ từ. Khi bạn bắt đầu làm việc, bạn sẽ thấy bạn đang kinh nghiệm nhiều hơn và nhiều hạnh phúc, và thực sự bạn sẽ đạt đến giai đoạn hoàn toàn hạnh phúc. Bạn trở nên chuyển hóa nhiều hơn nữa, và bạn sẽ đạt đến giai đoạn hoàn toàn chuyển hóa. Đó là một tiến trình.

I know what wholesome action is, but I cannot put this knowledge into practice in real life. My mind is not steady and I am both greedy and lazy/ Tôi biết những hành động thiện lành, nhưng tôi không thể dùng kiến thức này vào trong thực hành hằng ngày. Tâm tôi không cố định và tôi cảm thấy ghét bỏ và lười biếng.

Mr. S. N. Goenka: The knowledge that you have gained is only intellectual. When you realize this at the experiential level, you will begin to develop strength. You will begin to feel at the experiential level that you need to remain equanimous in all situations of life. Let the conviction come at the experiential level, and you will grow more and more confident as you keep on practicing Vipassana in the right way, with understanding. 

Thầy S.N.Goenka: Kiến thức bạn đạt được chỉ là hiểu biết tri thức. Khi bạn nhận ra điều này ở cấp độ kinh nghiệm, bạn sẽ bắt đầu phát triển được sức mạnh. Bạn sẽ bắt đầu cảm thấy ở cấp độ kinh nghiệm bạn cần giữ sự quân bình trong mọi tình huống. Hãy kiên quyết đến cấp độ kinh nghiệm, và bạn sẽ tiến bộ với càng nhiều tự tin khi bạn tiếp tục thực hành Vipassana đúng cách, với hiểu biết.

Some people have impurities, but they feel happy and don’t look miserable. Please explain/ Vài người có những bất tịnh, nhưng họ cảm thấy hạnh phúc và không trông có vẻ đau khổ.

Mr. S. N. Goenka: You have not entered the minds of these people. A person may have a lot of money, and others may feel: “Such a happy person. Look, he has so much wealth.” But what you don’t know is that this person can’t get sound sleep; he has to use sleeping pills—a very miserable person. You can know for yourself how miserable you are, going deep inside. You can’t understand at the external level by seeing sombody’s face whether he or she is miserable or happy. The misery lies deep inside.

Thầy S.N.Goenka: Bạn phải không thể can dự vào tâm trí của những người đó. Một người có thể có rất nhiều tiền, và người khác có thể cảm thấy: “Thật là một người hạnh phúc. Nhìn xem, anh ta thật giàu có.” Nhưng điều bạn không biết là người này không thể ngủ ngon; anh ta phải dùng thuốc ngủ- một người rất đau khổ. Bạn có thể tự mình biết mình đau khổ thế nào, đi sâu vào bên trong. Bạn không thể hiểu được ở cấp độ bên ngoài bằng việc thấy gương mặt của ai đó dù anh ta hay cô ta có đau khổ hay hạnh phúc. Đau khổ nằm sâu bên trong.

You talk so much about suffering and mental defilements. Isn’t your message pessimistic?/ Thầy nói quá nhiều về đau khổ và bất tịnh trong tâm. Không điệp của thầy có phải là bi quan quá không?

Mr. S. N. Goenka: How is it pessimistic? This is the most optimistic message! Misery exists, but if there is a way to come out of misery, the message is full of optimism. If somebody says, “There is misery and no way to come out of it, you have to suffer misery your whole life,” that would be pessimistic. But here the message is, “You can come out of it!” Whatever the misery may be, there is a way to come out of all the miseries. It is the most optimistic message!

Thầy S.N.Goenka: Làm thế nào nó lại bi quan được ? Đây là thông điệp lạc quan! Đau khổ hiện diện, nhưng nếu có con đường thoát khỏi khổ đau, thông điệp này là đầy lạc quan. Nếu ai đó nói, “Có đau khổ và không có con đường thoát khỏi đau khổ, bạn phải chịu khổ cả đời.”, đó mới là bi quan. Nhưng thông điệp ở đây là, “Bạn có thể thoát khỏi khổ.!” Dù có đau khổ, nhưng có con đường thoát khỏi mọi đau khổ. Đây là thông điệp lạc quan nhất.!

I heard a famous person speak recently, someone who was obviously very insightful, very wise, very intelligent, very brilliant—but also, to my perception, very egoistic, in a way that seemed potentially dangerous to that person and to others. How do you recommend responding to a person like that?/ Tôi đã nghe một người nổi tiếng nói chuyện gần đây, vài người trước đây rất sáng suốt, rất thông thái, rất thông minh, và xuất chúng – nhưng cũng, với nhận thức của tôi, rất bản ngã, như thế có vẻ là một mối nguy hiểm tiềm tàng cho họ và người khác. Thầy khuyên thế nào để đáp lời những người như thế?

Mr. S. N. Goenka: You see, if you simply say to that person, “Look, you are a very wise person, but to me it seems that you are also an egoistic person,” that won’t help. This person will become more egoistic: “What do you know? You are a mad fellow. You don’t know that I am free from ego.” That’s what this person will say.

Thầy S.N.Goenka: Bạn biết đó, nếu bạn chỉ đơn giản nói với người kia, “Nhìn xem, bạn là một người rất thông thái, nhưng với tôi có vẻ bạn cũng là một người đầy bản ngã.” điều này sẽ không giúp ích. Người này sẽ càng bản ngã hơn: “Điều bạn biết là gì? Bạn là một tín đồ điên cuồng. Bạn không hiểu rằng tôi thoát khỏi bản ngã.” Đó là điều người này sẽ nói.

The best thing is to try to purify oneself first. With a pure mind, whatever you say will be very effective. When the words come from a pious-minded person, even this full-of- ego person will start thinking, “Yes, perhaps this is correct. Now let me examine this. There must be something wrong in me.”

Điều tốt nhất là cố thanh lọc tâm mình trước. Với tâm thanh tịnh, dù bạn nói gì cũng sẽ rất hiệu quả. Khi một từ nói ra từ một tâm được thuần phục, thậm chí người đầy bản ngã kia sẽ bắt đầu suy nghĩ, “Vâng, có lẽ đúng vậy. Bây giờ tôi phải tự xét lại. Chắc hẳn trong tôi có điều gì chưa đúng.”

But when you say, with any kind of anger or hatred, “Oh, this fellow talks as if he is a very wise person, but he’s really a mad fellow”—when even the volition carries some hatred—the words will carry no meaning. No purpose will be served, because the vibration of anger or hatred will go with them. When you have hatred, that vibration of hatred will go and touch this person and he will become agitated; he won’t like it. But if a vibration of love goes with the same words, you will find a big change happening.

Nhưng khi bạn nói, với bất kỳ sự giận dữ hay oán ghét, “Ồ, người đệ tử nói như thể anh ta rất thông thái, nhưng anh ta chỉ là một tín đồ cuồng tín.” – khi thậm chí ý nguyện mang theo sự oán ghét – từ ngữ sẽ chẳng có ý nghĩa gì. Không có mục đích để phục vụ, vì rung động của giận dữ hay oán ghét sẽ đến và chạm vào người này và anh ta sẽ trở nên bị kích động; anh ta sẽ không thích. Nhưng nếu một rung động của yêu thương đến cùng với lời nói đó, bạn sẽ thấy có sự thay đổi lớn diễn ra.

Everyone who wants to help others to come out of misery, or come out of their defects, must first come out of that particular defect oneself. A lame person cannot support another lame person. A blind person cannot show the path to another blind person. Vipassana helps you first become a healthy person yourself, and then automatically you will start helping others to become healthy.

Mỗi người muốn giúp người khác thoát khỏi khổ đau, hoặc thoát khỏi những lỗi lầm, phải trước tiên thoát khỏi sai lầm của chính mình. Một người què không thể giúp người què khác. Một người mù không thể chỉ đường cho người mù khác. Vipassana giúp bạn trước tiên trở thành người khỏe mạnh, sau đó tự động bạn sẽ bắt đầu giúp người khác trở nên khỏe mạnh.

I find that I am every egoistic and quick to belittle other people. What is the best way to come out of this problem?/ Tôi thấy tôi rất bản ngã và nhanh chóng chê người khác. Cách gì là tốt nhất để thoát khỏi vấn đề này?

Mr. S. N. Goenka: Come out of it by meditating. If the ego is strong, one will try to belittle others, to lower their importance and increase one’s own. But meditation naturally dissolves the ego. When it dissolves, you can no longer do anything to hurt another. Meditate and the problem will automatically solved.

Thầy S.N.Goenka: Thoát khỏi vấn đề bằng việc hành thiền. Nếu bản ngã mạnh, người đó sẽ cố chê bai người khác, hạ thấp sự quan trọng của họ và tự tâng bốc mình. Nhưng thiền xóa bỏ bản ngã một cách tự nhiên. Khi nó bị xóa bỏ, bạn không còn làm những điều hại người khác. Thiền và vấn đề sẽ tự động được giải quyết.

How to come out of inferiority / superiority complexes?/ Làm thế nào để thoát khỏi tự ti/những phức cảm phức tạp khác?

Mr. S. N. Goenka: This is what Vipassana does. Every complex is an impurity of the mind. As that impurity comes to the surface, you observe it at the level of body sensations. It passes away. It arises again. Again you observe. Again it passes away. Like this, these complexes weaken and ultimately do not rise again. Just observe. Suppression or expression is harmful. Vipassana helps one come out of all complexes.

Thiền sư S.N.Goenka: Đây là những gì Vipassana làm. Mỗi phức cảm là một bất tịnh của tâm. Khi bất tịnh đó đến ở bề mặt, bạn quan sát nó ở cấp độ cảm giác trên thân. Nó diệt đi. Nó khởi lên lại. Bạn bắt đầu quan sát lại. Lần nữa nó lại diệt đi. Giống như vậy, những phức cảm yếu đi và tuyệt nhiên không khởi lên lại. Chỉ quan sát. Ức chế và biểu hiện là tai hại. Vipassana giúp một người bước ra khỏi những phức cảm đó.

Isn’t anger, aversion, sadness etc all natural human emotions?/ Chẳng phải giận dữ, oán ghét, buồn bã v.v tất cả là cảm xúc của con người sao?

Mr. S. N. Goenka: You call them ‘natural’ human emotions, but the mind by nature is very pure. This is a very common mistake. The true, pure nature of the mind is so much lost that the impure nature of the mind is often called ‘natural’! The true natural mind is so pure, full of compassion, goodwill.

Thiền sư S.N.Goenka: Bạn có thể gọi chúng những cảm xúc ‘tự nhiên’ của con người, nhưng tâm bản chất rất thanh tịnh. Đây là sai lầm phổ biến. Sự thật, bản chất thanh tịnh của tâm bị mất đi rất nhiều bởi cái thường gọi là ‘tự nhiên’ của một tâm bất tịnh! Tâm tự nhiên thực sự rất thanh tịnh, đầy từ bi, thiện ý.

I will give you an example. Suppose somebody close to me dies. It is natural for me to…

Tôi sẽ cho bạn một ví dụ. Giả sử ai đó gần gũi tôi qua đời. Điều đó là tự nhiên với tôi…

Again you are saying the same thing! It is the wrong nature in which you are involved. If somebody dies, no crying. Crying doesn’t solve any problem. All those moments when you have been crying you are sowing seeds of crying. Nature wouldn’t see why you are crying, nature only sees what seed you have sowed and the seed of crying will only bring more crying..

Một lần nữa bạn nói cùng một thứ! Bản chất sai lầm trong điều bạn làm. Nếu ai đó chết đi, đừng khóc. Khóc không giải quyết được gì. Tất cả những khoảnh khắc khi bạn đang khóc bạn đang gieo hạt khóc lóc. Tự nhiên sẽ không hiểu được tại sao bạn khóc, tự nhiên chỉ hiểu hạt giống gì bạn đang gieo và hạt giống khóc lóc đó chỉ mang lại nhiều sự than khóc hơn…

But the feelings I have for that dead person?/ Nhưng cảm giác tôi có cho người chết gì sao?

You are harming that person also because wherever this person has taken his next birth, wherever this person may be, you are sending vibrations of crying. So poor person, so much agitated. He gets vibrations of misery. Instead of that, at the end of a 10-day Vipassana course, you are taught how to send mettā, the vibrations of love and compassion. He or she will be happy. Wherever you are, your metta vibrations will touch this person. By giving metta, instead of crying, you will be helping this person.

Bạn đang làm hại người đó cũng vì bất cứ nơi nào người này đầu thai vào lần sinh kế tiếp, bất cứ nơi nào người này có thể, bạn đang gửi những rung động khóc lóc. Thật là một người đáng thương, quá nhiều sự kích động. Anh ta nhận lấy năng lượng của đau khổ. Thay vì đó, cuối khóa 10 ngày, bạn được dạy cách gửi đi metta, rung động của yêu thương và từ ái. Anh ta hoặc cô ta sẽ hạnh phúc. Bất cứ đâu bạn ở, rung động metta của bạn sẽ chạm đến người này. Bằng việc gửi đi metta, thay vì khóc lóc, bạn sẽ giúp đỡ được họ.

What would you say is the purpose of life?/ Bạn sẽ nói điều gì là mục đích cuộc đời?

Mr. S. N. Goenka: To come out of misery. A human being has the wonderful ability to go deep inside, observe reality, and come out of suffering. Not to use this ability is to waste one’s life. Use it to live a really healthy, happy life!

Thầy S.N.Goenka: thoát khỏi khổ đau. Một con người có những khả năng tuyệt vời là đi sâu vào bên trong, quan sát thực tế, và thoát khỏi đau khổ. Không dùng khả năng này là lãng phí cuộc đời. Dùng nó để sống một cuộc đời khỏe mạnh, hạnh phúc.

What is the ultimate goal of life?/ Đâu là mục đích tối thượng của cuộc đời?

Mr. S. N. Goenka: The ultimate life, the ultimate goal, is here and now. If you keep looking for something in the future, but you don’t gain anything now, this is a delusion. If you have started experiencing peace and harmony now, then there is every likelihood that you will reach the goal, which is nothing but peace and harmony. So experience it now, this moment. Then you are really on the right path.

Thầy S.N.Goenka: Cuộc đời tối thượng, mục đích tối thượng, là ở đây và bây giờ. Nếu bạn vẫn cứ tìm kiếm điều gì trong tương lai, nhưng không đạt được gì trong hiện tại, đây là ảo tưởng. Nếu bạn bắt đầu kinh nghiệm an lạc và hòa hợp bây giờ, sau đó mọi thứ sẽ giống như bạn sẽ đạt đến đích, không có gì nhưng an lạc và hòa hợp. Vì vậy hãy kinh nghiệm ngay bây giờ, ngay khoảnh khắc này. Khi đó bạn thật sự đi đúng đường.

You spoke about taking out the bad qualities from the mind. What does that mean?/ Thầy nói về thoát khỏi những phẩm chất xấu từ tâm. Điều này có nghĩa là gì?

Mr. S. N. Goenka: Like you have emotions in you-feelings of depression in you-feelings of animosity towards others. All those are bad qualities. They keep you unhappy. With these you harm yourself and you harm others. Little by little you have to take them out. And you will enjoy great peace of mind.

Thầy S.N.Goenka: Giống như bạn có cảm giác trong bạn- cảm giác trầm cảm trong bạn- cảm giác thù oán với người khác. Tất cả chúng là những phẩm tính xấu. Nó làm bạn không hạnh phúc. Với những cảm giác đó bạn gây hại cho mình và bạn hại luôn cả người khác. Từng chút một bạn phải loại bỏ chúng đi. Và bạn sẽ tận hưởng an lạc tuyệt vời trong tâm.

How to accomplish one’s goals and ambitions?/ Cách để đạt mục đích và tham vọng của một người?

Mr. S. N. Goenka: Purify your mind by Vipassana and you become the master of your mind. Then you will find that all the work you do at the mundane level will be successful. At the supra-mundane level also, your work will be successful. So be the master of your mind. Make your mind pure.

Thầy S.N.Goenka: Thanh lọc tâm của mình bằng Vipassana và bạn trở thành chủ của tâm. Khi đó bạn sẽ thấy tất cả việc bạn làm ở cấp độ thế gian này sẽ thành công. Ở cấp độ vượt trên thế gian cũng vậy, việc bạn làm sẽ thành công. Do vậy hãy làm chủ tâm mình. Làm tâm trở nên thanh tịnh.

 

Nguồn Viện Nghiên Cứu Vipassana VRIDhamma.org

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *