Người thầy nông dân

In a village across the river from Rangoon lived a farmer by the name of U Thet. Every year, after harvesting his crop, this farmer traveled up and down the country in search of someone to teach him meditation. Eventually he found a teacher who showed him how to concentrate his mind by observing respiration. For seven years he went to this teacher, spending months at a time with him, and achieved great mastery in concentration. He then went in search of someone to teach him Vipassana meditation and, fortunately, he encountered the Venerable Ledi Sayadaw. This respected monk found him to be a worthy pupil, and for seven more years, U Thet kept visiting Ledi Sayadaw, and attained proficiency in insight as well.

Trong một ngôi làng bên kia sông từ Rangoon một người nông dân tên là U Thet. Hàng năm, sau khi thu hoạch vụ mùa của mình, người nông dân này đã đi từ đầu đến cưới đất nước để tìm kiếm một người dạy thiền cho anh ta. Cuối cùng, anh đã tìm thấy một người thầy chỉ cho anh cách tập trung tâm trí bằng cách quan sát hơi thở. Trong bảy năm, anh đã đi đến người thầy này, dành nhiều tháng tại một thời gian với ông, và đạt được sự thành thạo lớn trong sự tập trung. Sau đó, anh ta đã đi tìm một người nào đó để dạy anh ta thiền Vipassana và may mắn thay, anh ta đã gặp được Hòa thượng Ledi Sayadaw. Nhà sư đáng kính này nhận thấy anh ta là một học trò xứng đáng, và trong bảy năm nữa, U Thet tiếp tục đến thăm Ledi Sayadaw, và cũng đạt được sự thành thạo về sự sáng suốt.

A wish to help others learn the technique arose, so with the permission of Ledi Sayadaw, he returned home and offered to teach the technique to his fellow villagers.

Mong muốn giúp đỡ người khác học được kỹ thuật phát sinh, vì vậy với sự cho phép của Ledi Sayadaw, anh trở về nhà và đề nghị dạy kỹ thuật này cho dân làng của mình.

But at first no one would come to him. “What can this man know about the Dhamma?” people scoffed. “He is a layperson like us. His head is not shaven and he does not wear the orange robe of a monk. What can he know about Vipassana?”

Nhưng lúc đầu sẽ không ai đến với anh. “Người đàn ông này có thể biết gì về Dhamma?” Mọi người chế giễu. “Anh ta là một cư sĩ như chúng tôi. Anh ta không cạo đầu và anh ta không mặc áo choàng màu cam của một nhà sư. Anh ta có thể biết gì về Vipassana?”

Saya Thetgyi, however, was not disconcerted. On his farm were some hired laborers. He summoned them and said, “Ordinarily you work in the fields but, if you are willing, I will give you the same wages for working in my house.”

Tuy nhiên Saya Thetgyi đã không bối rối. Trong trang trại của anh có một số người làm thuê. Anh triệu tập họ và nói: “Thông thường mọi người làm việc trên đồng nhưng, nếu mọi người sẵn sàng, tôi sẽ trả cho mọi người mức lương tương tự để làm việc trong nhà của tôi.”

“As you like, sir. It’s all the same to us, as long as we are paid.” Saya Thetgyi led them to a curtained room. “All right, now,” he said, “Sit down, close your eyes, and focus your attention on your  breath.”

“Như ông muốn, thưa ông. Đối với chùng tôi tất cả đều giống nhau, miễn là chúng tôi được trả tiền.” Saya Thetgyi dẫn họ đến một căn phòng có rèm. “Được rồi, bây giờ,” anh nói, “Ngồi xuống, nhắm mắt lại và tập trung sự chú ý vào hơi thở của bạn.”

The men were astonished. “Is this the work we have to do here? Our master has gone crazy!” they thought to themselves. “He says that he will pay and feed us just to watch our breath! Well, if that is what he wants us to do, we’ll do it!” And so they followed the instructions of Saya Thetgyi.

Những người đàn ông ngạc nhiên. “Đây có phải là công việc chúng ta phải làm ở đây không? Ông chủ của chúng ta bị điên rồi!” họ tự nghĩ. “Ông ấy nói rằng ông ấy sẽ trả tiền và cho chúng ta ăn chỉ để theo dõi hơi thở của chúng ta! Chà, nếu đó là những gì ông ấy muốn chúng ta làm, chúng ta sẽ làm điều đó!” Và thế là họ làm theo chỉ dẫn của Saya Thetgyi.

These workers passed through the process of Vipassana and emerged smiling and happy. Whatever the motives that bring people to courses, if they work in the proper way they are bound to get results. Whether one is an illiterate laborer or a highly educated professor, the technique works just the same.

Những công nhân này đã trải qua quá trình Vipassana và hiện ra mỉm cười và hạnh phúc. Dù động cơ đưa mọi người đến các khóa thiền là gì, nếu họ làm việc theo cách phù hợp, họ nhất định sẽ có kết quả. Cho dù người đó là một người lao động mù chữ hoặc một giáo sư có trình độ học vấn cao, kỹ thuật này vẫn hiệu quả như nhau.

After the course the laborers began to tell others. “Our master can teach a wonderful technique of meditation that brings real peace of mind!” But no one would listen to them, thinking that U Thetgyi had paid his workers to sing his praises, in an attempt to attract students.

Sau khóa học, người lao động bắt đầu nói với những người khác. “Ông chủ của chúng tôi có thể dạy một kỹ thuật thiền tuyệt vời mang lại sự bình yên trong tâm trí thực sự!” Nhưng không ai lắng nghe họ, nghĩ rằng U Thetgyi đã trả tiền cho công nhân của mình để hát những lời khen ngợi mình, trong nỗ lực thu hút học trò.

After a few months, however, it became clear to the whole village that a big change had come in the workers of U Thetgyi. Many of them had been rough and rowdy characters, always drinking and fighting, but now they were mild-mannered and peaceable. Becoming curious, the villagers began to ask these men, “What was it that your master taught you?” The men explained as best they could, and the villagers could not help but be impressed: “Well, that is what the Buddhist scriptures say. Perhaps this man really does know something. Let us go to him just to see what he teaches.” So they did.

Tuy nhiên, sau một vài tháng, mọi người đã thấy rõ rằng một sự thay đổi lớn đã xảy ra với những người lao động của U Thetgyi. Nhiều người trong số họ từng là những người có tính cách thô lỗ và ồn ào, luôn uống rượu và đánh nhau, nhưng giờ họ có phong cách ôn hòa và trầm tính. Trở nên tò mò, dân làng bắt đầu hỏi những người đàn ông này: “Ông chủ của các anh đã dạy gì cho các anh?” Những người đàn ông giải thích tốt nhất có thể, và dân làng không thể không ấn tượng: “Chà, đó là những gì kinh điển Phật giáo nói. Có lẽ người đàn ông này thực sự biết điều gì đó. Chúng ta hãy đến gặp anh ta để xem những gì anh ta dạy.” Vì vậy, họ đã làm.

Thus, Saya Thetgyi became renowned as a Vipassana teacher and the foremost disciple of Ledi Sayadaw.

Do đó, Saya Thetgyi trở nên nổi tiếng với tư cách là một giáo viên Vipassana và là đệ tử đầu tiên của Ledi Sayadaw.

(Credit: International Vipassana Newsletter, Vol. 23, No. 1, January, 1996)

(Sự tin cậy: Bản tin Vipassana quốc tế, Tập 23, Số 1, Tháng 1, 1996)

Dhamma Nanda

Tổng hợp và chia sẻ các bài viết về Dhamma, đặc biệt là những lợi ích phương pháp thiền Vipassana, phương pháp thiền cổ xưa được Đức Phật Gotama tái phát hiện cách đây hơn 2600 năm, và được Ngài giảng dạy như một liều thuốc chung chữa trị những bệnh chung của nhân loại. Phương pháp không tông phái này nhằm tới việc diệt trừ những bất tịnh tinh thần và đưa đến hạnh phúc cao cả nhất của việc hoàn toàn giải thoát..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *