Vipassana in Daily Life – Vipassana trong cuộc sống hằng ngày

-By SHUBHRASTHA

Tự nhìn vào bên trong để chữa lành

Gotama Buddha discovered the meditation technique of Vipassana some 2,500 years ago. However, it was gradually lost to India. Fortunately, Myanmar preserved the technique through an unbroken chain of practitioners and teachers.

Đức Phật Gotama khám phá ra phương pháp thiền Vipassana cách đây khoảng 2.500 năm. Tuy nhiên, nó dần dần bị đánh mất ở Ấn Độ. May mắn thay, Myanmar đã bảo tồn được kỹ thuật này thông qua một chuỗi các học viên và giáo viên không ngừng nghỉ.

According to its practitioners, Vipassana leads to the development of insight into one’s own nature by which one may recognise and eliminate the causes of suffering.

Nhờ vào các học viên của mình, Vipassana dẫn đến việc phát triển cái nhìn sâu sắc về bản thân của một người mà qua đó họ có thể nhận ra và loại bỏ nguyên nhân của sự đau khổ.

Taking cue, medical practitioners believe that this development of self-insight helps patients of various psychological and mental disorders to delve deep into their own psyche to discover gradually the root cause of their sufferings within their own minds.

Ví dụ như, các bác sỹ tâm lý tin rằng việc phát triển nhận thức về bản thân giúp các bệnh nhân mắc các hội chứng tâm lý và rối loạn tâm thần đi sâu vào tâm lý của chính họ để khám phá nguyên nhân gốc rễ của những đau khổ trong tâm họ. 

Mumbai-based Dr. Malti Sharan explains, “Often patients come with hallucinatory tendencies. Some are agitated beyond measure, always insecure about their well-being. More often than not the reason for their acute suffering resides outside their control…Through Vipassana, I have observed patients gradually get out of this frustrated attempt to blame other causes or people for what’s happening to them. And once that’s achieved, it is easier for medication to deliver benefits.”

Bác sỹ Malti Sharan có trụ sở văn phòng tại Mumbai giải thích, “Thông thường bệnh nhân thường gặp ảo giác. Một số người bị kích động quá mức, luôn trong trạng thái không an tâm về sức khỏe của họ. Sự đau khổ cao độ nằm ngoài tầm kiểm soát của họ. Thông qua Vipassana, tôi quan sát bệnh nhân dần dần thoát khỏi tình trang này. Một khi đã đạt được điều đó, sẽ dễ dàng hơn để đạt được kết quả từ việc dùng thuốc”.

Herself a severe migraine patient once, she shares, “My expanding business took a toll on my health. Migraine became a huge problem until I tried Vipassana. After some persistent practice, I discovered that this disease got cured permanently.”

Bản thân cô ấy từng bị đau nửa đầu nghiêm trọng, cô chia sẻ , “Việc kinh doanh mở rộng đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của tôi. Đau nửa đầu thật sự là vấn đề lớn cho đến khi tôi thực hành thiền Vipassana. Sau nhiều lần kiên trì luyện tập, tôi nhận ra rằng căn bệnh này đã được chữa khỏi hoàn toàn.”

Its practitioners believe that Vipassana sends message to the brain to calm it down — resulting in reduction of the intensity of mental restlessness or pain.

Những người thực hành thiền tin rằng Vipassana gửi thông điệp đến não bộ để làm dịu nó lại – kết quả đạt được làm giảm lo lắng hoặc những đau đớn về tinh thần. 

Dr. Anirban Malhotra maintains that by concentrated and neutral observation one can get rid of mild pains and body aches without any drug medication.

Bác sỹ Anirban Malhotra khẳng định rằng bằng cách tập trung và quan sát, một người có thể thoát khỏi các cơn đau nhẹ và những đau nhức cơ thể mà không cần dùng thuốc. 

One of the techniques used is anapana-sati. It calls to observe one’s breath without any regulation or self modification over a triangular area between the nose and mouth. This, medical professionals believe, “allows one to sharpen the attention span without any stress”.

Một kỹ thuật được sử dụng là anapana-sati. Nó được người ta thực hiện bằng cách quan sát hơi thở mà không đặt ra bất kỳ quy định hay phán xét trên một vùng tam giác giữa mũi và miệng. Các chuyên gia y tế tin rằng ,”nó làm cho sự tập trung trở nên sắc bén và không còn bất kỳ căng thẳng nào”.

Shaswat, a IIT-Kharagpur student says, “With regular practice of Vipassana, I have discovered a huge leap in my attention and concentration span.”

Shaswat, một sinh viên IIT-Kharagpur cho biết, “việc luyện tập Vipassana giúp tôi có một bước tiến lớn trong việc tập trung, làm cho tâm trí trở nên vô cùng bén nhạy.” 

Anapana – Thiền Anapana

Sonia Mangwana, a psychiatrist based in England and a regular practitioner of the meditation for seven years, observes, “The core philosophy of Vipassana that everything is impermanent, anicca, gradually informs the mind to treat desires and cravings as similar entities. And slowly, The patients who I recommend the same, learn to just observe even their greatest addictions as just a matter of time bound reality.”

Sonia Mangwana, một bác sỹ tâm lý có văn phòng tại Anh và cũng là một người thực hành thiền thường xuyên trong 7 năm, đã quan sát thấy rằng, “Triết lý cốt lõi của Vipassana là tất cả đều là vô thường, anicca, nó dần dần thông báo cho tâm trí rằng những ham muốn cũng là vô thường. Và dần dần, những bệnh nhân được tôi khuyên những điều tương tự như vậy, đã học được cách chỉ quan sát ngay đến cả những cơn nghiện nặng nhất của họ và hiểu rằng nó sẽ mất đi theo thời gian.”

What more, Vipassana was even taught to Tihar jail inmates. The Union Ministry of Home Affairs has been reportedly planning to introduce the course in all Indian prisons.  

Thêm nữa, Vipassana còn được dạy cho các tù nhân ở nhà tù Tihar. Bộ Nội Vụ Liên Minh đã được báo cáo rằng có kế hoạch giới thiệu khóa học trong tất cả nhà tù ở Ấn Độ.  

Peaceful Beginnings – Khởi đầu bình yên

Sixteen pregnant women are currently attending a 10-day course at the Pune city Vipassana Centre

Mười sáu phụ nữ mang thai đã tham gia khóa học 10 ngày tại trung tâm Pune city Vipassana

For ten days no talking,no music or mobile phones,two light meals per day and a daily 4am wake up call. Meditation can be agonisingly difficult,but at the Pune City Vipassana Centre,the waiting lists speak of the popularity of the Vipassana courses. Says Dutta Kohinkar Patil,chairman of the Pune Vipassana committee at the centre at Swargate,for the first time the ongoing ten-day course on Vipassana has had 16 pregnant women. The course will be completed on June 14. This is a scientific technique where ‘passana’ means to see and ‘vi’ means in a special way.”

Trong mười ngày không nói chuyện, không âm nhạc hay điện thoại, 2 bữa ăn nhẹ mỗi ngày và được đánh thức mỗi ngày vào lúc 4 giờ sáng. Thiền có thể khó khăn, nhưng tại trung tâm Pune City Vipassana, có một danh sách dài những người chờ đến lượt mình tham gia khóa học. Dutta Kohinkar Patil, chủ tịch trung tâm thiền Pune Vipassana tại Swargate nói rằng lần đầu tiên họ tổ chức khóa học 10 ngày cho phụ nữ mang thai, chỉ có 16 người tham gia. Khóa học kết thúc vào ngày 14 tháng 7. Đây là một kỹ thuật khoa học nơi mà ‘passana’ có nghĩa là ‘thấy’ và ‘vi’ có nghĩa là ‘bằng một cách đặc biệt’.     

Vipassana is to explore within  observe the reality within oneself with a balanced mind. In Vipassana,respiration and the sensations on the physical body are objects of meditation. Using the technique,one can purifying ones mind and live a happy and peaceful life,Patil explains.

Thiền Vipassana là khám phá bằng cách quan sát những sự thật diễn ra trong cơ thể với một tâm trí cân bằng. Trong Vipassana, hô hấp và cảm giác trên cơ thể là đối tượng của thiền. Sử dụng kỹ thuật này, một người có thể thanh lọc tâm và sống một cuộc sống bình yên hạnh phúc – Patil giải thích.

For several centuries after the Mahaparinirvan of the Buddha,the technique was widely practised. In 1969,Satya Narayan Goenka brought the technique back to India from Burma and started teaching the technique. Basically the practice of Vipassana is a scientific technique for purification of mind where one uses ones own mind to operate on ones mind. As the mind is purified,it becomes balanced and peaceful. The body also automatically becomes balanced and healthy, says Patil

Vài thập kỷ sau ngày Đức Phật nhập Niết Bàn, kỹ thuật này được thực hành rộng rãi. Năm 1969, Satya Narayan Goenka mang kỹ thuật này từ Miến Điện trở về Ấn Độ và bắt đầu dạy. Về cơ bản thì thực hành thiền Vipassana là một kỹ thuật khoa học cho việc thanh lọc tâm trí nơi mà một người có thể sử dụng tâm của chính mình để vận hành tâm của chính mình. Một khi tâm trí đã được thanh lọc, nó trở nên cân bằng và yên ổn. Cơ thể cũng tự nhiên trở nên cân bằng và khỏe mạnh – Patil nói. 

While there are 150 such centres in the country,in Pune,the technique is taught at the centre at Swargate. Vipassana is taught in ten-day residential courses. There are no charges or fees for participating in the course. Students who have benefited from such courses donate generously and that takes care of all the course expenses, says Patil. During these ten days,students have to maintain complete silence,and contact with the outside world is totally cut off.

Trong khi có đến 150 trung tâm trên cả nước, thì ở trung tâm Pune, kỹ thuật này được dạy tại trung tâm ở Swargate. Vipassana thường được dạy thành từng khóa 10 ngày. Tất cả mọi người đều được miễn phí khi tham gia khóa học. Các học viên hưởng được lợi lạc từ các khóa học thường tài trợ một cách hào phóng và chi trả cho toàn bộ chi phí phát sinh trong khóa học – Patil nói. Suốt khóa học 10 ngày này, các học viên phải duy trì trạng thái im lặng, cắt đứt mọi liên hệ với cuộc sống thường ngày. 

On an average,there are 300 students who pass out of such courses and drop outs are very few, says Patil. “The first three-and-a-half days are for practising Anaapaan Meditation (concentration on inflow and out flow of breath). On the fourth day,students learn the technique of Vipassana and on the final day they learn the meditation technique of Metta Bhavanaa (sharing the merits with all 8: expressing goodwill towards all beings). The practice of Vipassana makes the mind pure and strong,freed from fear,depression or tension, he adds.

Anh cũng nói thêm -trung bình sẽ có khoảng 300 học viên vượt qua được khóa học và số học viên bỏ cuộc là rất ít – Patil nói. “Ba ngày rưỡi đầu tiên của khóa học sẽ dành cho việc thực hành thiền Anapana (tập trung vào dòng hơi thở ra vào). Trong ngày thứ tư, học viên học kỹ thuật Vipassana và vào ngày cuối cùng họ học kỹ thuật thiền của Metta Bhavanaa (chia sẻ công đức với tất cả mọi người, bày tỏ thiện chí với tất cả chúng sinh). Việc thực hành Vipassana làm tâm trí trở nên thanh tịnh và mạnh mẽ, được giải phóng khỏi nỗi sợ, thất vọng hay căng thẳng 

Vipassana meditation popular with youth – Thiền Vipassana phổ biến trong giới trẻ

The idea of cutting off communication from the world might be a cause for panic attacks. But as Vipassana centres around Mumbai report, the number of stressed-out city dwellers between the ages of 22-30 who’re opting for the intensive meditation technique is steadily increasing.

Ý tưởng cắt đứt liên lạc với thế giới có thể là một nguyên nhân cho những sự tấn công hoảng loạn. Nhưng theo những báo cáo của các trung tâm thiền quanh Mumbai, số cư dân thành thị thường xuyên bị căng thẳng trong độ tuổi 22 đến 30, những người đang lựa chọn cho mình kỹ thuật thiền thích hợp, ngày càng gia tăng. 

Sujata Khanna, registrar, Pattana Vipassana Centre, Goregaon says that the number of people below the age of 30 who opt for Vipassana has increased noticeably in the past year. “While Vipassana was considered to be popular among the older crowd, we now find that the number of people below the age of 30 outnumber the senior crowd.”

Sujata Khanna là nhân viên nhận hồ sơ đăng ký tại trung Pattana Vipassana, Goregaon. Cô nói rằng số người đăng ký học Vipassana dưới 30 tuổi đã gia tăng đáng kể trong những năm qua. “Trong khi thiền Vipassana trước giờ được xem là chỉ phổ biến với những người lớn tuổi, thì giờ đây số người dưới 30 tuổi đã đông số người lớn tuổi” 

She adds that during the vacation season, the ratio of women to men is higher: “Most come because they cannot handle the stress in their daily lives.”

Cô cũng nói thêm rằng suốt những kỳ nghỉ lễ, tỷ lệ phụ nữ tham gia nhiều hơn nam giới : “Hầu hết họ đến đây vì họ không thể kiểm soát căng thẳng trong cuộc sống hằng ngày.”

Another reason for the youth to attend the intense retreat is to develop concentration skills that will help them in their studies and career.

Một lý do khác để những người trẻ tham gia khóa tu học cường độ cao là để rèn luyện kỹ năng tập trung nhằm giúp đỡ họ trong học hành và công việc.

“We always ask for a doctor’s certificate before they come, because Vipassana isn’t physically easy,” Khanna explains. “You have to sit for long hours and wake up very early, which is a big change from your usual routine. Some people do break down and cry, but a teacher is there to help them with the right techniques to deal with their situation. In fact, we’ve noticed almost 50 per cent of our young students come back.”

“Chúng tôi luôn yêu cầu chứng nhận thể chất của bác sỹ trước khi họ đến, bởi vì Vipassana không phải phương pháp rèn luyện thể chất dễ dàng,” Khanna giải thích. “Bạn phải ngồi nhiều giờ liền và dậy rất sớm vào mỗi sáng, một thay đổi lớn lao trong thời gian biểu hằng ngày. Một số người suy sụp và khóc, nhưng giáo viên đã sẵn sàng ở đó để giúp họ với những kỹ thuật hợp lý để giải quyết tình huống.Trên thực tế, chúng tôi ước lượng khoảng 50% học viên trẻ của chúng tôi đã quay trở lại.”

Break it down – Phá vỡ nó

Advertising executive Labony Kaushal, 25, admits the only reason she thought of giving Vipassana a shot was to alleviate her boredom. “I was just tired of doing the same thing, and having nothing new in life to look forward to. I thought that 10 days of not talking to anyone would be good for me, since I’m not a very talkative person anyway.” Kaushal didn’t do any research before signing up, which she recommends for anyone who’s rolling the idea around in their head. “It’s not about religion; it’s an intense physical and mental experience because you’re just sitting and observing yourself. So, everybody’s experience is different.”

Giám đốc điều hành các hoạt động quảng cáo, Labony Kaushal, 25 tuôi, thừa nhận rằng lý do cô đến với Vipassana là để giảm bớt sự nhàm chán. “Tôi thấy mệt mỏi khi làm những công việc lặp lại hằng ngày, không có gì mới mẻ để trông đợi. Tôi nghĩ rằng 10 ngày không nói chuyện với ai sẽ tốt cho tôi, bởi vì dù sao tôi cũng không phải người hay nói chuyện”. Kaushal chưa hề tìm hiểu gì trước khi đăng ký học, điều này cô ấy thường đề xuất cho những người mà hay bị các ý tưởng quẩn quanh trong đầu. “Nó không phải là tôn giáo, nó là một trải nghiệm về thể chất và tinh thần mãnh liệt vì bạn chỉ ngồi và quan sát chính bạn. Vì vậy, mỗi người sẽ nhận được một trải nghiệm khác nhau”.

The first day, called Zero Day, is where an audio-visual explains the techniques of meditation to the new arrivals… and little else. “You expect someone to come up to you and tell you something, but you’re just sitting in one place, meditating. I got a headache on the first day, which is something they warn you of because your body is not used to it,” she recalls.

Ngày đầu tiên, được gọi là Zero Day, nơi đó có các đoạn ghi âm giải thích về kỹ thuật thiền cho người mới đến và những người khác. “Bạn trông chờ một ai đó đến và dạy bạn điều gì đó, nhưng bạn chỉ ngồi một chỗ và thiền. Tôi bị đau đầu vào ngày đầu tiên, điều này bạn sẽ được thông báo trước vì cơ thể bạn chưa quen với việc đó,”: cô nhớ lại.  

By the second day, Kaushal experienced a surge of energy, but admits the days dragged on. “I was doing a mental countdown to the end. And every day, it felt like I was running a never-ending race,” she says, adding, “But by the final day, I didn’t want to come back to Mumbai. And I definitely want to go back there soon.”

Ngày thứ hai, Kaushal trải nghiệm được một nguồn năng lượng dâng trào, nhưng cô cũng thừa nhận rằng ngày dường như dài hơn. “Tôi thầm đếm ngược từng ngày. Và mỗi ngày, tôi dường như tham gia một cuộc đua không hồi kết” , cô nói, “nhưng vào ngày cuối cùng, tôi không muốn trở về Mumbai nữa. Và chắc chắn rằng tôi sẽ muốn quay lại đó sớm thôi.”

Ask Kaushal whether she’s noticed any permanent changes and she says, “ I was an angry person who’d react without thinking of the consequences, but I’ve become more patient now. I can feel a balance, though I would need to be in an extreme situation to test how powerful it is.”

Khi phỏng vấn Kaushal về những thay đổi lớn mà cô nhận được cô nói “Tôi là một người nóng tính, thường phản ứng mà không suy nghĩ trong nhiều tình huống, nhưng giờ tôi trở nên nhẫn nại hơn. Tôi cảm nhận một sự cân bằng, nhưng dĩ nhiên là tôi cần được đặt trong một tình huống cực kỳ khó khăn để xem nó mạnh mẽ thế nào”.

Expert speak – Các chuyên gia chia sẻ

Clinical psychologist and psychotherapist Seema Hingorrany admits she’s seen a substantial rise in the number of young patients opting for Vipassana, and cites stress as the main reason. “Patients between the ages of 22 to 30, who find that they cannot cope with the stress in their lives and the constant need to be in touch with people, take this step because Vipassana teaches you to detach yourself,” she says, adding, “Many of them are going through a break-up in their relationships, or have parents who are getting divorced. They listen to recommendations from friends or their spiritual guru, or have read up on the subject.”

Nhà tâm lý học lâm sàng và nhà tâm lý trị liệu Seema Hingorrany thừa nhận rằng cô đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể số lượng bệnh nhân trẻ chọn phương pháp thiền Vipassana, và căng thẳng là nguyên nhân chính. “Các bệnh nhân trong độ tuổi 22 đến 30, những người cảm thấy không thể đối phó với căng thẳng trong cuộc sống và có nhu cầu liên lạc không ngừng với người khác, hãy thực hiện bước này vì Vipassana dạy bạn tách ra khỏi mọi thứ”, cô nói, thêm nữa “Nhiều người trong số họ đang trải qua những cuộc chia tay, hoặc cha mẹ ly hôn. Họ nhận được lời khuyên từ bạn bè hoặc những đạo sư tâm linh, hoặc đã đọc được chủ đề này ở đâu đó.”

Hingorrany says that she gets emails and calls from patients asking what the right age for Vipassana is, but she opines, “It’s not about being the right age, but having the right reason. If someone is emotionally disturbed or unbalanced, I wouldn’t recommend this intensive introspection because it might further upset the mental balance and cause you to crumble.”

Hingorrany nói rằng cô nhận được nhiều thư từ và những cuộc gọi từ bệnh nhân hỏi rằng tuổi nào là phù hợp với Vipassana, nhưng cô bày tỏ “Không có tuổi nào là chính xác, chỉ có lý do là chính xác. Nếu ai đó bị rối loạn cảm xúc hoặc mất cân bằng, tôi sẽ không khuyến khích phương pháp hướng nội sâu sắc này bởi vì nó làm gia tăng sự mất cân bằng nội tâm và đưa bạn đến suy sụp.”

For those who return from their retreat successfully, Hingorrany notices a change in their composition. “I’ve seen patients achieve a balance in body and mind. Many reveal that their stress-related migraines and allergies disappear. And of course, they become emotionally stronger because they have enhanced their coping methods.”

Những người trở về thành công, Hingorrany nhận thấy một thay đổi lớn trong con người họ. “Tôi thấy những bệnh nhân đã đạt được trạng thái cân bằng trong cơ thể và tâm trí. Có nhiều tiết lộ rằng các chứng đau nửa đầu và dị ứng liên quan đến căng thẳng đã biến mất. Và dĩ nhiên, họ trở nên mạnh mẽ hơn về mặt cảm xúc và tăng cường được các biện pháp ứng phó với hoàn cảnh.”

Liberate yourself with Vipassana – Giải thoát cho chính mình bằng Vipassana

Are your thoughts spinning out of control? Do you experience overwhelming anxiety and restlessness? Vipassana can empower you to take stock of your life.

Có phải là suy nghĩ thường vượt ra khỏi tầm kiểm soát của bạn? Bạn có cảm thấy lo lắng và bồn chồn quá mức? Vipassana có thể trao quyền làm chủ cuộc sống cho chính bạn.  

Happiness seems to have become elusive for most of us. In fact, it has become more elusive than ever. The constant chase for success has made us miserable. Our lives are ridden with stress and anxiety. We are always on the run — chasing money, deadlines, targets and goals. Is it any wonder then that most of us are overwhelmed with worry and restlessness?

Hạnh phúc dường như càng ngày càng khó nắm bắt đối với hầu hết chúng ta. Cuộc rượt đuổi không ngừng để đạt được thành công làm ta trở nên khốn khổ. Chúng ta luôn trong những cuộc chạy đua – theo đuổi tiền bạc, thời hạn, mục tiêu và chiến thắng. Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao ta luôn tràn ngập lo lắng và bất an?

Thankfully, meditation techniques like Vipassana can help people take stock of their lives. It can empower them to de-clutter their minds and experience real peace and happiness. There is accumulating evidence that meditation offers a host of benefits — both psychological and physical. Meditation is known to calm the agitated mind and help the meditator find peace and solace. Vipassana meditation, as taught by S.N. Goenka, not only offers psychological and physical benefits but also helps them take concrete steps towards liberation — liberation from misery, defilement, bondage and ignorance.

May mắn thay, các kỹ thuật thiền như Vipassana có thể giúp con người làm chủ cuộc sống của họ. Nó giúp họ sắp xếp lại đầu óc rối tung và trải nghiệm bình yên và hạnh phúc thật sự. Có nhiều bằng chứng cho rằng thiền định mang lại cho mọi người lợi lạc cả về tinh thần và thể chất. Thiền làm dịu tâm trí bị kích động và giúp người ta tìm thấy bình yên và sự an ủi. Thiền Vipassana, được dạy bởi ngài Goenka, không chỉ mang lại lợi ích về tinh thần, thể chất mà còn giúp họ có những bước đi cụ thể đến sự giải phóng – giải phóng khỏi đau khổ, phiền não, tù túng và vô minh.

The universal technique can be practiced by one and all irrespective of colour, creed, race and religion — it is totally non-sectarian. In the words of Goenka, Vipassana involves the conversion from misery to happiness, defilement to purity, bondage to liberation and ignorance to enlightenment. Vipassana, a Buddhist meditation technique, is a pragmatic and result-oriented approach to mind over matter. It helps train the mind to think healthy thoughts and lead a life free from anxiety and misery. The technique needs you to observe your respiration and subsequently your sensations. By observing sensations throughout the body, your mind is slowly and steadily purified at the deepest level. Observing your sensations is not the easiest thing to do; however, once you start practicing diligently and persistently, you are bound to reach the final goal.

Kỹ thuật phổ quát có thể được thực hiện bởi tất cả mọi người không phân biệt màu da, tín ngưỡng, chủng tộc và tôn giấ – nó hoàn toàn phi giáo phái. Theo ngôn ngữ của Goenka, Vipassana bao gồm sự chuyển đổi từ đau khổ sang hạnh phúc, vô minh đến sáng suốt, từ tù túng đến giải phóng, từ vô minh đến giác ngộ. Vipassana, một kỹ thuật thiền định của Đức Phật, đó là một cách tiếp cận thực tế và hướng đến kết quả đối với tâm trí hơn là vật chất. Nó giúp rèn luyện tâm trí suy nghĩ những điều lành mạnh và hướng đến cuộc sống không còn lo lắng và đau khổ. Kỹ thuật này cần bạn quan sát sự hô hấp và sau đó là cảm giác của bạn. Bằng việc quan sát cảm giác trên khắp cơ thể, tâm trí được thanh lọc từ từ và đều đặn ở mức sâu nhất. Quan sát cảm giác không phải là việc dễ dàng, tuy nhiên, một khi bạn bắt đầu luyện tập siêng năng và kiên nhẫn, bạn nhất định đạt được mục tiêu cuối cùng.

The transformation does not happen overnight, it is in fact a lifelong, ongoing process of observing bodily sensations without reacting to them. You need to meditate on a daily basis in order to reap rich benefits of Vipassana. You also need to meditate the right way. Vipassana meditation is not a temporary respite from the daily grind, it is a long-term tool that is bound to cleanse your mind and empower you to see things as they are. It is a way of life that will help you change the regular pattern of your mind. Slowly and steadily, you will stop reacting to anger, pain and anything that would have otherwise made you miserable.

Sự biến đổi không phải xảy ra trong ngày một ngày hai, nó là cả một quá trình liên tục, kéo dài để quan sát cảm giác trên cơ thể mà không phản ứng lại chúng. Bạn cần thiền mỗi ngày để đạt được những lợi ích phong phú từ Vipassana. Bạn cũng cần thiền theo một cách đúng đắn. Thiền Vipassana không phải là sự nghỉ ngơi tạm thời từ những công việc hằng ngày, nó là một công cụ lâu dài để thanh lọc tâm trí và giúp bạn nhìn được mọi thứ như nó là. Đó là một cách để bạn thay đổi khuôn mẫu thói quen. Từ từ và đều đặn, bạn sẽ ngừng phản ứng với giận dữ, với những cơn đau và mọi thứ làm bạn đau khổ. 

The powerful tool will help you find calm in a chaotic situation. Incidentally, the daily grind creates a great deal of inner turbulence. Our on-the-run lifestyle leaves us with little time for relaxation. How are we to be happy and peaceful in a harrowing scenario like this? Also, we are deeply immobilised by the actions of others. We get disturbed by their actions and allow them to overpower our state of mind. Not only that, we become miserable when things don’t work our way.

Công cụ mạnh mẽ này sẽ giúp bạn tìm được sự bình tĩnh trong những tình huống rối rắm. Theo một cách ngẫu nhiên, những hoạt động hằng ngày sẽ tạo ra nhiều nhiễu loạn bên trong. Lối sống chạy đua hằng ngày dành cho ta rất ít thời gian để thư giãn. Làm sao ta có thể hạnh phúc và bình yên trong một kịch bản bi thảm như vậy? Ngoài ra, ta cũng vô cùng thụ động trước hành động của người khác. Ta bị làm phiền bởi hành động của họ và cho phép họ chể ngự trạng thái của tâm trí ta. Không những thế, ta còn hay gặp đau khổ khi gặp điều không như ý muốn.

Practicing Vipassana patiently and persistently leads to mastery over mind. Vipassana will help you live the life you deserve to live — a life free from hatred, ill-will, animosity and mental unrest. A life of love and compassion, happiness and liberation! Retreat within to experience real happiness, real peace and real harmony. Embark on the road to liberation from misery. Be a mental slave or a mental master, the choice is yours.

Thực hành Vipassana kiên nhẫn và bền bỉ giúp ta làm chủ tâm trí. Vipassana sẽ giúp bạn có một cuộc sống mà bạn xứng đáng được hưởng – một cuộc sống không có thù hằn, ác ý, ác cảm và bất ổn về tinh thần. Một cuộc sống đầy tình yêu thương, hạnh phúc và tự do! Tự nhìn vào bên trong chính mình để trải nghiệm hạnh phúc thật sự, bình yên thật sự, hòa hợp thật sự. Bắt đầu con đường đến giải thoát khỏi đau khổ. Trở thành nô lệ cho tâm trí hay làm chủ tâm trí, sự lựa chọn là của bạn. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *