Abhidhānappadīpikā

Buddhappaṇāmo
1. Tathāgato yo karuṇākaro karo,
Payāta’mosajja sukhappadaṃ padaṃ;
Akā paratthaṃ kalisambhave bhave,
Namāmi taṃ kevaladukkaraṃ karaṃ.
Dhammappaṇāmo
2. Apūjayuṃ yaṃ munikuñjarā jarā,
Rujādimuttā yahimuttare tare;
Ṭhitā tivaṭṭambunidhiṃ narānarā,
Tariṃsu taṃ dhammamaghappahaṃ pahaṃ.
Saṅghappaṇāmo
3. Gataṃ munindo’rasasūnutaṃ nutaṃ,
Supuññakhettaṃ bhuvane sutaṃ sutaṃ;
Gaṇampi pāṇīkatasaṃvaraṃ varaṃ,
Sadā guṇoghena nirantara’ntaraṃ.

Tải Sách Ebook Tại Đây: Abhidhānappadīpikā

Abhidhānappadīpikāṭīkā (1)
Các bài viết trong sách

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *