NGÀY 7 – TÓM LƯỢC PHÁP THOẠI KHOÁ THIỀN VIPASSANA 10 NGÀY – THIỀN SƯ. S.N. GOENKA

Tóm Lược Pháp Thoại Khoá Thiền Vipassana 10 Ngày

Ngày 7

Thiền Sư. S.N. Goenka

DAY SEVEN DISCOURSE 
Importance of equanimity towards subtle as well as gross sensations—continuity of awareness—the ive friends’: faith, effort, awareness, concentration, wisdom

Bài giảng ngày thứ bảy

Tầm quan trọng của sự bình tâm đối với những cảm giác tinh tế cũng như thô thiển – sự ý thức liên tục (chánh niệm) – năm ‘người bạn’: niềm tin, nỗ lực, ý thức, định, tuệ (tín, tấn, niệm, định, tuệ)

Tải Sách Ebook Tại Đây: Tóm Lược Pháp Thoại Khoá Thiền Vipassana 10 Ngày – Ngày 7

Tóm Lược Pháp Thoại Khoá Thiền Vipassana 10 Ngày - Ngày 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *