NGÀY 8 – TÓM LƯỢC PHÁP THOẠI KHOÁ THIỀN VIPASSANA 10 NGÀY – THIỀN SƯ. S.N. GOENKA

Tóm Lược Pháp Thoại Khoá Thiền Vipassana 10 Ngày

Ngày 8

Thiền Sư. S.N. Goenka

DAY EIGHT DISCOURSE

The law of multiplication and its reverse, the law of eradication— equanimity is the greatest welfare— equanimity enables one
to live a life of real action—by remaining equanimous, one ensures a happy future for oneself.

Bài giảng ngày thứ tám

Định luật tăng trưởng và nghịch đảo, luật diệt trừ – sự bình tâm là hạnh phúc lớn nhất – sự bình tâm giúp ta sống một cuộc sống với hành động chín chắn – bằng cách giữ được bình tâm, ta bảo đảm một tương lai hạnh phúc cho mình.

Tải Sách Ebook Tại Đây: Tóm Lược Pháp Thoại Khoá Thiền Vipassana 10 Ngày – Ngày 8

Tóm Lược Pháp Thoại Khoá Thiền Vipassana 10 Ngày - Ngày 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *