TẠNG VÔ TỶ PHÁP BỘ THỨ 3, 4: BỘ CHẤT NGỮ & NHÂN CHẾ ĐỊNH – ĐẠI TRƯỞNG LÃO TỊNH SỰ

Tạng Vô Tỷ Pháp

Bộ Thứ Ba, Tư: Bộ Chất Ngữ & Nhân Chế Định

Dịch giả:
Đại Trưởng lão Hòa thượng Tịnh Sự
Nguyên Cố vấn I, kiêm Trưởng Ban Phiên dịch
Giáo hội Tăng già Nguyên Thủy (Theravāda) – Việt Nam

 

BỘ NGUYÊN CHẤT NGỮ

MĀTIKĀ – ĐẦU ĐỀ

 •   Saṅgaho asaṅgaho: Cách yếu hiệp, cách bất yếu hiệp.
 •   Saṅgahitena asaṅgahitaṃ: Yếu hiệp với bất yếu hiệp.
 •   Asaṅgahitena saṅgahitaṃ: Bất yếu hiệp với yếu hiệp.
 •   Saṅgahitena saṅgahitaṃ: Yếu hiệp với yếu hiệp.
 •   Asaṅgahitena asaṅgahitaṃ: Bất yếu hiệp với bất yếu hiệp.
 •   Sampayogo vippayogo: Phối hợp, bất phối hợp.
 •   Sampayuttena vippayuttaṃ: Tương ưng với bất tương ưng.
 •   Vippayuttena sampayuttaṃ: Bất tương ưng với tương ưng.
 •   Sampayuttena sampayuttaṃ: Tương ưng với tương ưng.
 •   Vippayuttena vippayuttaṃ: Bất tương ưng với bất tương ưng.
 •   Saṅgahitena sampayuttaṃ vippayuttaṃ: Yếu hiệp với tương ưng, bất tương ưng.
 •   Sampayuttena saṅgahitaṃ asaṅgahitaṃ: Tương ưng với yếu hiệp, bất yếu hiệp.
 •   Asaṅgahitena sampayuttaṃ vippayuttaṃ: Bất yếu hiệp với tương ưng, bất tương ưng.
 •   Vippayuttena saṅgahitaṃ asaṅgahitaṃ:
 •   Pancakhandhā: Ngũ uẩn.
 •   Dvādasāyatanāni: Thập nhị xứ (nhập).
 •   Aṭṭhārasa dhātuyo: Thập bát giới.
 •   Cattāri saccāni: Tứ đế.
 •   Bavīsatindriyāni: Nhị thập nhị quyền.
 •   Paṭiccasamuppado: Y tương sinh.

Bất tương ưng với yếu hiệp, bất yếu hiệp.

 •   Cattāro satipaṭṭhānā: Tứ niệm xứ.
 •   Cattāro sammappadhānā: Tứ chánh cần.
 •   Cattāro iddhipādā: Tứ như ý túc.
 •   Cittāni jhānāni: Tứ thiền.
 •   Catasso appamaññāyo: Tứ vô lượng.
 •   Pañcindriyāni: Ngũ quyền.
 •   Pañca balāni: Ngũ lực.
 •   Satta bojjhaṅgā: Thất giác chi.
 •   Ariyo aṭṭhangiko Maggo: Bát chi thánh đạo.
 •   Phasso: Xúc.
Vedanā: Thọ.

Sañña: Tưởng.
Cetanā: Tư.
Cittaṃ: Tâm. Adhimokkha: Thắng giải. Manasikāro: Tác ý.

Tīhi saṅgaho: Tam yếu hiệp. Catūhi sampayogo: Tứ phối hợp. Catuhi vippayogo: Tứ bất phối hợp. Sabhago: Đồng.
Visabhago: Bất đồng.

Sabbāpi dhammasaṅgaṇi dhātukathāya matikati :

Cả bộ Pháp Tụ đều gồm trong đầu đề Nguyên Chất Ngữ nầy.

Dứt Đầu đề
(Về phần xiển thuật)

Tải Sách Ebook Tại Đây: TẠNG VÔ TỶ PHÁP BỘ THỨ BA, TƯ: BỘ CHẤT NGỮ & NHÂN CHẾ ĐỊNH

Tạng Vô Tỷ Pháp Bộ Thứ 3, 4 Bộ Chất Ngữ & Nhân Chế Định

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *