NGÀY 3 – TÓM LƯỢC PHÁP THOẠI KHOÁ THIỀN VIPASSANA 10 NGÀY – THIỀN SƯ. S.N. GOENKA

Tóm Lược Pháp Thoại Khoá Thiền Vipassana 10 Ngày

Ngày 3

Thiền Sư. S.N. Goenka

DAY THREE DISCOURSE

The Noble Eightfold Path: panna — received wisdom, intellectual wisdom, experiential wisdom—the kalapa – the four elements—the three characteristics: impermanence, the illusory nature of the ego, suffering—penetrating through apparent reality

Bài giảng ngày thứ ba

Bát Thánh Đạo: panna – trí tuệ thụ nhận (văn tuệ), trí tuệ tư duy (tư tuệ), trí tuệ thực chứng (tu tuệ) – các kalapa (vi tử) – bốn nguyên tố (tứ đại) – ba đặc tính: vô thường, bản chất hư ảo của ngã, khổ – sự thấu hiểu thực tại bên ngoài. 

Tải Sách Ebook Tại Đây: Tóm Lược Pháp Thoại Khoá Thiền Vipassana 10 Ngày – Ngày 3

Tóm Lược Pháp Thoại Khoá Thiền Vipassana 10 Ngày - Ngày 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *