MỤC LỤC

*****

LỜI GIỚI THIỆU

XXII. MAHĀNIPĀTO – NHÓM LỚN

1. Mūgapakkhajātakaṃ – Bổn Sanh Hoàng Tử Câm Què (31/07/2016)

2. Mahājanakajātakaṃ – Đại Bổn Sanh Janaka (11/08/2016)

3. Sāmajātakaṃ – Bổn Sanh Sāma (17/08/2016)

4. Nimijātakaṃ – Bổn Sanh Đức Vua Nimi (26/08/2016)
i. Nirayakaṇḍaṃ – Phẩm Địa Ngục
ii. Vimānakaṇḍaṃ – Phẩm Thiên Đường

5. Khaṇḍahālajātakaṃ – Bổn Sanh Quan Tế Tự Khaṇḍahāla (03/09/2016)

6. Bhūridattajātakaṃ – Bổn Sanh Long Vương Bhūridatta (20/09/2016)
i. Nagarakaṇḍaṃ – Phẩm Thành Phố
ii. Vanappavesakaṇḍaṃ – Phẩm Đi Vào Rừng
iii. Kīḷanakaṇḍaṃ – Phẩm Làm Trò Tiêu Khiển
iv. Nagarappavesanakaṇḍaṃ – Phẩm Đi Vào Thành Phố
v. Subhagakaṇḍaṃ – Phẩm Subhaga
vi. Yaññabhedavādakaṇḍaṃ – Phẩm Nói Về Sự Hư Hoại của Lễ Dâng Hiến

7. Mahānāradakassapajātakaṃ – Đại Bổn Sanh Nāradakassapa (03/10/2016)

8. Vidhurajātakaṃ – Bổn Sanh Bậc Sáng Suốt Vidhura (24/10/2016)
i. Dohaḷakakaṇḍaṃ – Phẩm Chứng Bệnh Khao Khát
ii. Maṇikaṇḍaṃ – Phẩm Viên Ngọc Ma-ni
iii. Akkhakaṇḍaṃ – Phẩm Trò Đổ Súc Sắc
Gharāvāsapañho – Câu Hỏi Về Cuộc Sống Tại Gia
iv. Pekkhanakaṇḍaṃ – Phẩm Thăm Nom
v. Rājavasatikaṇḍaṃ – Phẩm Chốn Triều Đình
Antarapeyyālo – Phần Giản Lược Ở Đoạn Giữa
vi. Sādhunaradhammakaṇḍaṃ – Phẩm Nguyên Tắc Của Người Đạo Đức
vii. Kāḷāgirikaṇḍaṃ – Phẩm Núi Kāḷāgiri

9. Ummaggajātakaṃ – Bổn Sanh Đường Hầm (10/11/2016)
i. Sattadārakapañhā – Bảy Câu Hỏi Của Đứa Trẻ
ii. Gadrabhapañho – Câu Hỏi Về Con Lừa
iii. Kakaṇṭakapañho – Câu Hỏi Về Con Tắc Kè
iv. Sirikālakaṇṇipañho – Câu Hỏi Về May Mắn Và Bất Hạnh
v. Meṇḍakapañho – Câu Hỏi Về Con Cừu
vi. Sirimandapañho – Câu Hỏi Về Uy Quyền Và Kẻ Ngu
vii. Channapathapañho – Câu Hỏi Về Lối Đi Đã Được Che Giấu
viii. Khajjopaṇakapañho – Câu Hỏi Về Con Đom Đóm
ix. Bhūripañho – Câu Hỏi Uyên Bác
x. Devatāpucchitapañhā – Các Câu Hỏi Được Hỏi Bởi Vị Thiên Nhân
xi. Pañcapaṇḍitapañho – Câu Hỏi Dành Cho Năm Bậc Nhân Sĩ
xii. Mahāummaggakaṇḍaṃ – Phẩm Đường Hầm Vĩ Đại
xiii. Dakarakkhasapañho – Câu Hỏi Của Thủy Thần

10. Mahāvessantarajātakaṃ – Bổn Sanh Vessantara Vĩ Đại
i. Dasavaragāthā – Các Kệ Ngôn Về Mười Điều Ân Huệ
ii. Himavantavaṇṇanā – Ca Tụng Núi Hy-mã-lạp
iii. Dānakaṇḍaṃ – Phẩm Bố Thí (28/11/2016)
iv. Vanappavesanakhaṇḍaṃ – Phẩm Đi Vào Rừng
v. Jūjakapabbaṃ – Đoạn Về Bà-la-môn Jūjaka (06/12/2016)
vi. Cūḷavanavaṇṇanā – Phần Mô Tả Khu Rừng Nhỏ (09/12/2016)
vii. Mahāvanavaṇṇanā – Phần Mô Tả Khu Rừng Lớn (06/01/2017)
viii. Kumārapabbaṃ – Đoạn Về Hai Đứa Trẻ (09/01/2017)
ix. Maddīpabbaṃ – Đoạn Về Nàng Maddī (13/01/2017)
x. Sakkapabbaṃ – Đoạn Về Thiên Chủ Sakka (15/01/2017)
xi. Mahārājapabbaṃ – Đoạn Về Vị Đại Vương (18/01/2017)
xii. Chakkhattiyapabbaṃ – Đoạn Về Sáu Vị Sát-đế-lỵ (19/01/2017)
xiii. Nagarakaṇḍaṃ – Phẩm (Về Lại) Kinh Thành (20/01/2017)

–ooOoo–
(Dịch xong ngày 20/01/2017)

Dhamma Nanda

Tổng hợp và chia sẻ các bài viết về Dhamma, đặc biệt là những lợi ích phương pháp thiền Vipassana, phương pháp thiền cổ xưa được Đức Phật Gotama tái phát hiện cách đây hơn 2600 năm, và được Ngài giảng dạy như một liều thuốc chung chữa trị những bệnh chung của nhân loại. Phương pháp không tông phái này nhằm tới việc diệt trừ những bất tịnh tinh thần và đưa đến hạnh phúc cao cả nhất của việc hoàn toàn giải thoát..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *