KHOÁ THIỀN ANAPANA CHO TRẺ EM – CHILDREN COURSES

Khóa Thiền Anapana Cho Trẻ Em – Children Courses

One should live peacefully and harmoniously in accordance with the law of nature – not harming oneself or others. Now this art of living is difficult to learn in old age, so the training should start at a young age. In the schools children should learn the art of living a healthy life. Their entire life is ahead of them. – S. N. Goenka

Con người nên sống một cách an vui và hòa hợp thuận theo luật tự nhiên – không làm hại chính mình hay người khác. Hiện nay nghệ thuật sống này rất khó học khi về già, vì vậy việc luyện tập nên bắt đầu từ khi còn nhỏ. Trong trường học, trẻ em nên học nghệ thuật sống một cuộc sống lành mạnh. Cả một tương lai đang chờ các em ở phía trước.  – S. N. Goenka

Anapana Courses for Children – Khóa thiền Anapana cho Trẻ em

In a time of worldwide social transition and upheaval, more and more people throughout the world are seeking concentration, purification and peace of mind through the practice of Vipassana meditation. Vipassana means “to see things as they really are” and is a logical process of mental purification through self-observation. 

Trong thời đại chuyển hóa và đầy biến động xã hội trên toàn thế giới, ngày càng có nhiều người trên khắp thế giới đang tìm kiếm sự tập trung, thanh khiết và bình an tâm trí thông qua thực hành thiền Vipassana. Vipassana có nghĩa “nhìn mọi thứ như nó đang là” và là quá trình hợp lý để thanh lọc tâm trí thông qua việc tự quan sát.

Many come to Vipassana late in their lives, wishing they had found this technique earlier because it is so effective in learning the art of living peacefully and harmoniously. The ideal time to begin the first steps of this mental training is in childhood when children as young as eight years old can easily learn the technique of Anapana meditation.

Rất nhiều người tận cuối đời mới biết đến Vipassana, họ ước rằng phải chi họ biết đến kỹ thuật này sớm hơn. Bởi vì nó thật hiệu quả trong việc học nghệ thuật sống an lạc và hòa hợp. Thời điểm lí tưởng để bắt đầu việc huấn luyện tâm này là từ khi trẻ 8 tuổi, trẻ có thể dễ dàng học kỹ thuật thiền Anapana.

Anapana is the first step in the practice of Vipassana meditation. Anapana means observation of natural, normal respiration, as it comes in and as it goes out. It is an easy-to-learn, objective and scientific technique which helps develop concentration of the mind. 

Anapana là bước đệm cho thiền Vipassana. Anapana có nghĩa là quan sát hơi thở tự nhiên, bình thường, khi nó đi vào và khi nó đi ra. Đó là một kỹ thuật dễ học, khách quan và khoa học giúp phát triển sự tập trung của tâm trí.

Observation of the breath is the ideal object for meditation because it is always available, and it is completely non-sectarian. Anapana is very different from techniques that are based on artificial regulation of the breath. There are no rites or rituals involved in the practice or presentation of Anapana. 

Quan sát hơi thở là một đối tượng lý tưởng cho hành thiền, bởi vì hơi thở luôn tồn tại, và nó hoàn toàn phi tông phái. Anapana rất khác biệt so với các kỹ thuật dựa vào sự điều hòa hơi thở có chủ ý. Không có lễ nghi hay nghi thức phức tạp nào trong việc thực hành thiền Anapana.

The ideal time to begin the first steps of this mental training is in childhood. Besides helping children to calm and concentrate their minds, Anapana helps them to understand themselves better and gives them an insight into the workings of their own minds. 

Thời điểm lý tưởng để bắt đầu những bước đầu tiên trong quá trình huấn luyện tâm này là khi trẻ còn nhỏ. Bên cạnh việc giúp trẻ em trở nên bình tĩnh và tập trung tâm trí, Anapana giúp trẻ hiểu về bản thân tốt hơn và giúp chúng hiểu ra tầm quan trọng của việc luyện tâm trí của chính mình.

They develop an inner strength that helps them to choose right and appropriate actions over wrong actions, control and become master of their own mind. Anapana provides them with a tool to deal with the fears, anxieties and pressures of childhood and adolescence. Because of its simplicity, children find the technique easy to understand and practice.

Phát triển nội lực giúp trẻ em lựa chọn những hành động đúng đắn và phù hợp thay vì những hành động sai trái, kiểm soát và làm chủ tâm trí của chính mình. Anapana cung cấp cho trẻ một công cụ để đối phó với nỗi sợ hãi, lo lắng và áp lực của tuổi thơ và thời niên thiếu. Nhờ tính chất đơn giản của kỹ thuật này, trẻ em có thể dễ dàng hiểu và thực hành.

This approach is traced back to the Buddha, who rediscovered and taught this technique nearly 2,500 years ago. The Buddha never taught a sectarian religion; he taught Dhamma – the Universal Law of Nature. Following this tradition, this technique is presented in a totally non-sectarian approach. For this reason, it has had a profound appeal to people of all backgrounds, of every religion or no religion, from every part of the world.

Phương pháp này được bắt nguồn từ Đức Phật, người đã tái phát hiện và truyền dạy kỹ thuật này từ khoảng 2.500 năm trước. Đức Phật không bao giờ dạy một tôn giáo hay giáo phái nào cả; Ngài đã dạy Dhamma (Pháp) – Luật Phổ Quát Của Tự Nhiên. Theo truyền thống này, kỹ thuật này được giảng dạy và tiếp cận một cách hoàn toàn phi tông phái. Vì lý do này, nó đã có một sức hấp dẫn sâu sắc đối với mọi người thuộc tất cả mọi tầng lớp, mọi tôn giáo hoặc không tôn giáo, và các cộng đồng trên toàn thế giới.

A technique for Today – Kỹ thuật dành cho Thời đại ngày nay

Children today are growing up in a fractured and rapidly changing world. They need help to meet the challenges facing them and to develop their full potential. Anapana courses can help them find a way to live peacefully and productively, and to make the society in which we live more peaceful. In the words of Mr. S. N. Goenka, “They should grow up to be ideal human beings. That is our only aim.”

Trẻ em ngày nay đang lớn lên trong một thế giới đầy biến động và thay đổi chóng mặt. Các em cần sự giúp đỡ để đối mặt với những thử thách, và để phát triển đầy đủ tiềm năng của mình. Các khóa Anapana có thể giúp trẻ tìm ra một lối sống bình an và hiệu quả, để biến xã hội nơi chúng ta sống được yên bình hơn. Như những lời của ngài S.N. Goenka, “Những đứa trẻ cần lớn lên và trở thành những con người tốt, đó là mục đích duy nhất của chúng ta.”

Objective of the Course – Mục tiêu của Khóa học

What is the right age to start meditating? It’s a question that Goenkaji has often been asked, and his answer is usually the same: “Before birth! Then when the child is born, it comes out a Dhamma baby.”

Độ tuổi nào nên bắt đầu học thiền? Đó là một câu hỏi mà Goenkaji thường xuyên được hỏi, và câu trả lời thường xuyên là: “Từ khi còn trong bụng mẹ! Sau đó khi mà đứa trẻ sinh ra, nó trở thành một đứa trẻ Dhamma.”

Not all of us have been fortunate enough to have such an early exposure to the Dhamma, or to give our children such an early start. But more than ever, there are opportunities for children to learn the basics of meditation. And the results are often startling.

Không phải tất cả chúng ta đều may mắn được tiếp xúc với Dhamma từ sớm hoặc cho con cái của chúng ta một khởi đầu sớm như vậy. Nhưng hơn bao giờ hết, luôn có những cơ hội cho trẻ học những điều cơ bản của thiền. Và các kết quả thường đáng ngạc nhiên.

Over the past 15 years, hundreds of Anapana courses have been conducted exclusively for children around the world. These courses have yielded substantial benefits for the thousands of children who have attended them. Many of them have experienced a positive change in their outlook, behaviour and attitude. 

Trong 15 năm qua, hàng trăm khóa Anapana đã được tổ chức riêng cho trẻ em trên khắp thế giới. Những khóa học này mang lại những lợi ích thực tế cho hàng ngàn trẻ em đã tham gia. Rất nhiều trong số các em đã có những trải nghiệm và thay đổi tích cực trong nhân sinh quan, cách hành xử và thái độ sống.

Many have found their ability to concentrate has improved and that their memory has strengthened. And above all, these children have acquired a tool that is of immense value to them for the rest of their lives. Children are, by nature, active and enthusiastic, with an eagerness to learn and explore. For this reason, it is appropriate to offer them an opportunity to explore themselves and their mind with all its hidden faculties, latent abilities and subtle complexities.

Rất nhiều đứa trẻ nhận thấy khả năng tập trung đã được cải thiện và khả năng ghi nhớ của chúng cũng được tăng cường. Và trên tất cả, chúng thu nhận được một công cụ có giá trị to lớn trong toàn bộ cuộc đời còn lại của chúng. Trẻ em, theo tự nhiên, thì luôn năng động, nhiệt huyết và háo hức để học tập và khám phá. Vì lý do này, thật là phù hợp để trao cho trẻ một cơ hội tự mình khám phá thân và tâm của chúng với những khả năng, năng lực tiềm tàng và sự logic của chúng.

Learning Anapana plants a wholesome interest in self-introspection and meditation, which may open an entirely new dimension of life for them later on. Anapana courses for children have been conducted since 1986. These courses have been offered to children of various ages belonging to different socio-economic and cultural groups.

Việc học Anapana mang lại nhiều lợi ích lành mạnh trong việc tự hướng vào bên trong và thiền định, điều này có thể mở ra một chiều hướng (sửa: góc nhìn) hoàn toàn mới về cuộc sống cho các em sau này. Các khóa học Anapana cho trẻ em đã được thực hiện từ năm 1986. Các khóa thiền này đã được mang tới cho trẻ em ở nhiều độ tuổi thuộc các nền văn hóa và nhóm kinh tế xã hội và văn hoá khác nhau.

They have been conducted in Vipassana meditation centres as well as at schools and other institutions, and are both residential and non-residential. Whether a children’s Anapana course is held at a school or at a Vipassana meditation centre, it is essential that the students be given an opportunity to continue to practise Anapana for a short period each day after the course to yield the true benefits of the practice.

Các khoá thiền được tổ chức tại các trung tâm thiền Vipassana, cũng như tại các trường học và các tổ chức khác, dưới hình thức nội trú lẫn bán trú. Cho dù khóa Anapana cho trẻ em được tổ chức tại trường học hay trung tâm thiền Vipassana, sau khóa học việc cần thiết là trẻ em cần được tạo điều kiện để tiếp tục thực hành Anapana một khoảng thời gian ngắn mỗi ngày để mang lại những lợi ích thực sự.

Children Courses – History & Spread

Mr. Vinoba Bhave, a leading disciple of Mahatma Gandhi, was instrumental in starting children courses in India. After meeting Mr. S. N. Goenka in the 1970s, Mr. Bhave was impressed with his work but he said, “I will believe this is worthwhile only if you can show that it works with hardened criminals and undisciplined school children.” Mr. Goenka gladly accepted the challenge and the course was arranged for the children which was very successful. 

Vinoba Bhave, một môn đệ hàng đầu của Mahatma Gandhi, là người đã khởi xướng các khóa thiền cho trẻ em ở Ấn Độ. Sau khi gặp S.N. Goenka vào những năm 1970, Bhave đã rất ấn tượng với công việc của Goenkaji khi ấy nhưng ông nói, “Tôi sẽ tin điều này đáng giá chỉ khi Ngài có thể chứng minh rằng nó có hiệu quả với những tên tội phạm cứng đầu và những đứa trẻ học đường vô kỷ luật.” Goenkaji đã vui vẻ chấp nhận thử thách và khóa học đã được tổ chức cho những đứa trẻ này một cách rất thành công… (còn nữa)

 

Nguồn VRIDhamma.org

 

Các bài viết trong sách

Dhamma Nanda

Tổng hợp và chia sẻ các bài viết về Dhamma, đặc biệt là những lợi ích phương pháp thiền Vipassana, phương pháp thiền cổ xưa được Đức Phật Gotama tái phát hiện cách đây hơn 2600 năm, và được Ngài giảng dạy như một liều thuốc chung chữa trị những bệnh chung của nhân loại. Phương pháp không tông phái này nhằm tới việc diệt trừ những bất tịnh tinh thần và đưa đến hạnh phúc cao cả nhất của việc hoàn toàn giải thoát..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *