Phân Tích Giới Tỳ Khưu I

Mục Lục

– Phần duyên khởi

– Giảng về ân đức Phật

– Giảng về vị Bà-la-môn Verañja

– Giảng về trí

– Trí ghi nhớ về các kiếp sống trước

– Trí về sự sanh tử của chúng sanh

– Trí đoạn tận các lậu hoặc

– Sự đi đến nương nhờ của vị Bà-la-môn Verañja

– Sự nhận lời về việc cư trú mùa mưa ở Verañjā

– Giảng về sự khan hiếm vật thực ở Verañjā

– Giảng về tiếng rống sư tử của Mahāmoggallāna

– Sự thỉnh cầu về việc quy định điều học của Sāriputta

– Sự thuyết giảng Giáo Pháp cho vị Bà-la-môn Verañja

– Sự du hành trong xứ sở của đức Thế Tôn 

***

2. CHƯƠNG PĀRĀJIKA

ĐIỀU PĀRĀJIKA THỨ NHẤT

– Tụng phẩm Sudinna

– Giảng về sự xuất gia của Sudinna

– Sự đi đến nhà cha mình của Sudinna

– Sự cầu xin chủng tử của mẹ cha 

– Xúi giục về việc đôi lứa với người vợ cũ của Sudinna

– Sự trình lên đức Thế Tôn bởi những vị tỳ khưu bạn

– Sự quy định điều học của đức Thế Tôn

– Sự quy định căn bản

CHUYỆN CON KHỈ CÁI

– Sự thực hiện việc đôi lứa với khỉ cái của vị tỳ khưu nọ

– Sự quy định lần hai 

TỤNG PHẨM ĐƯỢC CHE PHỦ

– Sự thực hiện việc đôi lứa của các tỳ khưu Vajjiputtaka

– Sự quy định lần ba

– Phân tích từ ngữ

CHUYỆN DẪN GIẢI

ĐIỀU PĀRĀJIKA THỨ NHÌ

– Giảng về việc làm liêu cốc của Dhaniya con trai người thợ gốm

– Giảng về việc lấy trộm đồ vật của đức vua

– Sự quy định căn bản

– Giảng về việc lấy trộm gói đồ nhuộm của các tỳ khưu nhóm Lục Sư

– Sự quy định lần hai

– Phân tích từ ngữ

– Tiêu đề hướng dẫn

CHUYỆN DẪN GIẢI

ĐIỀU PĀRĀJIKA THỨ BA

– Đức Thế Tôn giảng (đề mục) tử thi cho các tỳ khưu ở Vesalī

– Giảng về việc sai bảo đoạt lấy mạng sống của các tỳ khưu ở Vesalī

– Giảng về định của niệm hơi thở ra hơi thở vào

– Sự quy địnhcăn bản

– Sự quy định lần hai

– Phân tích từ ngữ

– Tiêu đề hướng dẫn

CHUYỆN DẪN GIẢI

ĐIỀU PĀRĀJIKA THỨ TƯ

– Sự tuyên bố về pháp thượng nhân của các tỳ khưu ở bờ sông Vaggumudā

– Giảng về năm kẻ cướp lớn

– Sự quy định căn bản

– Sự quy định lần hai

– Phân tích từ ngữ

– Các trường hợp đơn giản

– Giảng về trường hợp ‘Có ý định nói’

– Giảng về các trường hợp liên quan đến vật dụng

CHUYỆN DẪN GIẢI

***

3. CHƯƠNG SAṄGHĀDISESA

1. ĐIỀU HỌC VỀ VIỆC XUẤT RA TINH DỊCH

– Chuyện về vị Seyyasaka

– Sự quy định lần đầu

– Sự quy định lần hai

– Phân tích từ ngữ

CHUYỆN DẪN GIẢI

2. ĐIỀU HỌC VỀ XÚC CHẠM THÂN THỂ

– Chuyện về vị Udāyi

– Sự quy định điều học

– Phân tích từ ngữ

CHUYỆN DẪN GIẢI  

3. ĐIỀU HỌC VỀ LỜI NÓI THÔ TỤC

– Chuyện về vị Udāyi

– Sự quy định điều học

– Phân tích từ ngữ

CHUYỆN DẪN GIẢI

4. ĐIỀU HỌC VỀ SỰ HẦU HẠ TÌNH DỤC CHO BẢN THÂN

– Chuyện về vị Udāyi

– Sự quy định điều học

– Phân tích từ ngữ

CHUYỆN DẪN GIẢI

5. ĐIỀU HỌC VỀ VIỆC MAI MỐI

– Chuyện về vị Udāyi 

– Sự quy định căn bản

– Sự tiến hành việc mai mối cho cuộc tình phút chốc của Udāyi

– Sự quy định lần hai

– Phân tích từ ngữ

CHUYỆN DẪN GIẢI

6. ĐIỀU HỌC VỀ LÀM CỐC LIÊU

– Chuyện làm cốc liêu của các vị tỳ khưu ở thành Āḷavi

– Giảng về rồng chúa Maṇikaṇṭha 

– Giảng về vị tỳ khưu nọ sống ở Hi-mã-lạp-sơn

– Giảng về Raṭṭhapāla

– Sự quy định điều học

– Phân tích từ ngữ

7. ĐIỀU HỌC VỀ LÀM TRÚ XÁ

– Chuyện về vị Channa

– Sự quy định điều học

– Phân tích từ ngữ

8. ĐIỀU HỌC THỨ NHẤT VỀ VỊ XẤU XA SÂN HẬN

– Giảng về việc phân bố chỗ trú ngụ của Dabbamallaputta

– Chuyện về các tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka

– Sự quy định điều học

– Phân tích từ ngữ

9. ĐIỀU HỌC THỨ NHÌ VỀ VỊ XẤU XA SÂN HẬN

– Chuyện về các tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka

– Sự quy định điều học

– Phân tích từ ngữ

10. ĐIỀU HỌC THỨ NHẤT VỀ CHIA RẼ HỘI CHÚNG

– Sự cầu xin năm sự việc của Devadatta 

– Sự quy định điều học

– Phân tích từ ngữ

11. ĐIỀU HỌC THỨ NHÌ VỀ CHIA RẼ HỘI CHÚNG

– Chuyện về vị Devadatta

– Sự quy định điều học

– Phân tích từ ngữ

12. ĐIỀU HỌC VỀ SỰ KHÓ DẠY

– Chuyện sai trái của Channa

– Sự quy định điều học

– Phân tích từ ngữ

13. ĐIỀU HỌC VỀ VỊ LÀM HƯ HỎNG CÁC GIA ĐÌNH

– Chuyện sai trái của các vị nhóm Assaji và Punabbasuka

– Sự quy định điều học

– Phân tích từ ngữ

***

4. CHƯƠNG ANIYATA

1. ĐIỀU HỌC ANIYATA THỨ NHẤT

– Chuyện về vị Udāyi

– Sự quy định điều học

– Phân tích từ ngữ

2. ĐIỀU HỌC ANIYATA THỨ NHÌ

– Chuyện về vị Udāyi 

– Sự quy định điều học

– Phân tích từ ngữ

***

5. CHƯƠNG NISSAGGIYA

5. 1. PHẨM Y

1. ĐIỀU HỌC THỨ NHẤT VỀ KAṬHINA

– Chuyện về các vị Lục Sư

– Sự quy định căn bản

– Chuyện y phụ trội của Ānanda

– Sự quy định lần hai

– Phân tích từ ngữ

2. ĐIỀU HỌC THỨ NHÌ VỀ KAṬHINA

– Chuyện du hành trong xứ sở với y nội và thượng y của các tỳ khưu

– Sự quy định căn bản

– Sự quy định lần hai

– Phân tích từ ngữ

3. ĐIỀU HỌC THỨ BA VỀ KAṬHINA

– Chuyện y ngoài hạn kỳ của vị tỳ khưu nọ

– Sự quy định điều học

– Phân tích từ ngữ

4. ĐIỀU HỌC VỀ Y CŨ 

– Chuyện về người vợ cũ của Udāyi

– Sự quy định điều học

– Phân tích từ ngữ

5. ĐIỀU HỌC VỀ NHẬN LÃNH Y

– Chuyện Udāyi nhận lãnh y từ tỳ khưu ni Uppalavaṇṇā

– Sự quy định căn bản 

– Chuyện về việc không nhận lãnh y trao đổi 

– Sự quy định lần hai 

– Phân tích từ ngữ

6. ĐIỀU HỌC VỀ VIỆC YÊU CẦU NGƯỜI KHÔNG PHẢI LÀ THÂN QUYẾN

– Chuyện về vị Upananda

– Sự quy định căn bản vatthu

– Chuyện các tỳ khưu lõa thể

– Sự quy định lần hai

– Phân tích từ ngữ

7. ĐIỀU HỌC VỀ VƯỢT QUÁ SỐ Y ẤY

– Chuyện về việc yêu cầu nhiều y

– Sự quy định điều học

– Phân tích từ ngữ

8. ĐIỀU HỌC THỨ NHẤT VỀ (SỐ TIỀN) ĐÃ ĐƯỢC CHUẨN BỊ

– Chuyện về việc đưa ra sự căn dặn về y của Upananda

– Sự quy định điều học

– Phân tích từ ngữ

9. ĐIỀU HỌC THỨ NHÌ VỀ (SỐ TIỀN) ĐÃ ĐƯỢC CHUẨN BỊ

– Chuyện về việc đưa ra sự căn dặn về y của Upananda

– Sự quy định điều học 

– Phân tích từ ngữ

10. ĐIỀU HỌC VỀ ĐỨC VUA

– Chuyện về vị Upananda

– Sự quy định điều học

– Phân tích từ ngữ

5. 2. PHẨM TƠ TẰM

1. ĐIỀU HỌC VỀ TƠ TẰM

– Chuyện về các vị Lục Sư

– Sự quy định điều học

– Phân tích từ ngữ

2. ĐIỀU HỌC VỀ THUẦN MÀU ĐEN

– Chuyện về các vị Lục Sư  

– Sự quy định điều học

– Phân tích từ ngữ

3. ĐIỀU HỌC VỀ HAI PHẦN

– Chuyện về các vị Lục Sư

– Sự quy định điều học

– Phân tích từ ngữ 

4. ĐIỀU HỌC VỀ SÁU NĂM

– Chuyện về việc bảo làm tấm trải nằm hàng năm 

– Sự quy định căn bản  

– Chuyện về việc cầu xin sự đồng ý về tấm trải nằm 

– Sự quy định lần hai 

– Phân tích từ ngữ

5. ĐIỀU HỌC VỀ TẤM LÓT NGỒI VÀ TẤM TRẢI NẰM

– Chuyện quăng bỏ các tấm trải nằm

– Sự quy định điều học 

– Phân tích từ ngữ

6. ĐIỀU HỌC VỀ CÁC LÔNG CỪU

– Chuyện mang lông cừu 

– Sự quy định điều học

– Phân tích từ ngữ

7. ĐIỀU HỌC VỀ VIỆC BẢO GIẶT LÔNG CỪU

– Chuyện về việc bảo giặt lông cừu của các vị nhóm Lục Sư

– Sự quy định điều học

– Phân tích từ ngữ

8. ĐIỀU HỌC VỀ VÀNG BẠC

– Chuyện thọ lãnh vàng bạc của Upananda

– Sự quy định điều học 

– Phân tích từ ngữ

9. ĐIỀU HỌC VỀ VIỆC TRAO ĐỔI BẰNG VÀNG BẠC

– Chuyện trao đổi bằng vàng bạc của các vị nhóm Lục Sư

– Sự quy định điều học

– Phân tích từ ngữ

10. ĐIỀU HỌC VỀ VIỆC MUA BÁN

– Chuyện về việc tiến hành mua bán của Upananda

– Sự quy định điều học 

– Phân tích từ ngữ

5. 3. PHẨM BÌNH BÁT

1. ĐIỀU HỌC VỀ BÌNH BÁT

– Chuyện tích trữ bình bát của các vị nhóm Lục Sư  

– Sự quy định căn bản

– Chuyện bình bát phụ trội của Ānanda

– Sự quy định lần hai 

– Phân tích từ ngữ

2. ĐIỀU HỌC VỀ CHƯA ĐỦ NĂM MIẾNG VÁ

– Chuyện yêu cầu bình bát của các vị nhóm Lục Sư

– Sự quy định điều học

– Phân tích từ ngữ  

3. ĐIỀU HỌC VỀ DƯỢC PHẨM 

Pilindivacchavatthu – Chuyện về vị Pilindivaccha 

Sikkhāpadapaññatti – Sự quy định điều học

Padabhājanīyaṃ – Phân tích từ ngữ

4. ĐIỀU HỌC VỀ VẢI CHOÀNG TẮM MƯA

– Chuyện tìm kiếm vải choàng tắm mưa của các vị nhóm Lục Sư

– Sự quy định điều học

– Phân tích từ ngữ

5. ĐIỀU HỌC VỀ VIỆC GIẬT LẠI Y

– Chuyện về việc giật lại y của Upananda 

– Sự quy định điều học

– Phân tích từ ngữ

6. ĐIỀU HỌC VỀ YÊU CẦU CHỈ SỢI

– Chuyện yêu cầu chỉ sợi của các vị nhóm Lục Sư

– Sự quy định điều học

– Phân tích từ ngữ

7. ĐIỀU HỌC QUAN TRỌNG VỀ THỢ DỆT

– Chuyện đưa ra sự căn dặn về chỉ sợi đối với thợ dệt của Upananda

– Sự quy định điều học

– Phân tích từ ngữ

8. ĐIỀU HỌC VỀ Y ĐẶC BIỆT

– Chuyện về việc vượt quá thời hạn của y đặc biệt

– Sự quy định điều học

– Phân tích từ ngữ

9. ĐIỀU HỌC VỀ (CHỖ NGỤ) NGUY HIỂM

– Chuyện về việc để lại y ở trong xóm nhà

– Sự quy định điều học

– Phân tích từ ngữ

10. ĐIỀU HỌC VỀ ‘ĐÃ ĐƯỢC THUYẾT PHỤC’

– Chuyện các vị nhóm Lục Sư thuyết phục dâng lợi lộc thuộc về hội chúng đến bản thân

– Sự quy định điều học

– Phân tích từ ngữ

DỨT BỘ PĀRĀJIKAPĀḶI.

–ooOoo–

Đọc sách ebook: PHÂN TÍCH GIỚI TỲ KHƯU I

 

Các bài viết trong sách

Dhamma Nanda

Tổng hợp và chia sẻ các bài viết về Dhamma, đặc biệt là những lợi ích phương pháp thiền Vipassana, phương pháp thiền cổ xưa được Đức Phật Gotama tái phát hiện cách đây hơn 2600 năm, và được Ngài giảng dạy như một liều thuốc chung chữa trị những bệnh chung của nhân loại. Phương pháp không tông phái này nhằm tới việc diệt trừ những bất tịnh tinh thần và đưa đến hạnh phúc cao cả nhất của việc hoàn toàn giải thoát..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *